Top Ads on Viện Đào Tạo Bách Khoa

Viện Đào Tạo Bách Khoa Background Introduction:

Triết lý 3 gốc rễ: Đạo Đức, Trí Tuệ, Nghị Lực. BKE mang đến cho học viên: 1. Lớp học Chánh Kiến, Nhân Tướng. 2. Lớp học Sức Khỏe 3. Công đồng thân tâm trí

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Viện Đào Tạo Bách Khoa has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Viện Đào Tạo Bách Khoa has placed 60 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Viện Đào Tạo Bách Khoa has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Viện Đào Tạo Bách Khoa on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Viện Đào Tạo Bách Khoa. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Viện Đào Tạo Bách Khoa.

BigSpy

1.Viện Đào Tạo Bách Khoa Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Viện Đào Tạo Bách Khoa  Viện Đào Tạo Bách Khoa  Viện Đào Tạo Bách Khoa
Page Categories  Community Organization  Community  Community Organization
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  woocommerce  woocommerce

Viện Đào Tạo Bách Khoa Marketing Objectives Analysis: 

Viện Đào Tạo Bách Khoa has been operating in Community Organization for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Viện Đào Tạo Bách Khoa best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Viện Đào Tạo Bách Khoa Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  ĐÀ NẴNG - Đánh Thức Ý Nghĩa Cuộc Đời  Nhân tướng ứng dụng KIẾN TẠO CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC  
Ad Copy Text  ĐÁNH THỨC Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI Nhận vé ngay: https://bke.edu.vn/chanhkien ❓Dù bạn l...  [QUÀ TẶNG HOT] EBOOK “NHÂN TƯỚNG VỠ LÒNG” Nếu phương Tây có các công cụ tâ...   KIẾN TẠO CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC ➡️ Đăng ký tại: http://bke.edu.vn/chanhkien2 LÀ...
Link Description  Gerakan · 201 orang  [QUÀ TẶNG HOT] EBOOK “NHÂN TƯỚNG VỠ LÒNG” Nếu phương Tây có các công cụ tâm lý để nhận biết tính cách con người, như DISC, MBTI, Pyscho Geomtrics, thì phương Đông lại có Nhân Tướng Học. Nhân tướng học là sự hòa hợp giữa tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm thực tế của phương Đông và kiến thức về tâm lý học của phương Tây. Đó không phải là một hình thức mê tín dị đoan. Ứng dụng Nhân tướng học không chỉ ứng dụng trong kinh doanh như chọn đối tác làm ăn hay tuyển dụng và quản trị nhân sự. Nó còn được ứng dụng một cách hiệu quả vào cuộc sống như chọn vợ, gả chồng, định hướng nghề nghiệp và thiên hướng dạy con cái. Cuốn sách “NHÂN TƯỚNG VỠ LÒNG” dưới đây là một trong những cuốn sách nền tảng đầu tiên mà bất cứ ai mới học về Nhân Tướng nên đọc. Cuốn sách không chỉ cho ta nắm rõ toàn bộ kiến thức tổng quan về môn Nhân Tướng học mà còn cho ta cái nhìn tổng quan và đơn giản. Từ đó, dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày. Nội dung chính cuốn Ebook gồm: 1/ TAM ĐÌNH – NGŨ NHẠC – TỨ ĐẬU 2/ 12 Cung – 13 Bộ vị Link tải ebook: https://bke.edu.vn/tang-ebook-nhan-tuong-vo-long/ Tìm hiểu sâu về lớp học nhân tướng: bke.edu.vn/nhantuong  Đã có 150+ người tham gia
Website Link  www.facebook.com  bke.edu.vn  bke.edu.vn
CTA  EVENT_RSVP  DOWNLOAD  SUBSCRIBE
Text Word Count 2325  1483  2004
Like 37  1678  179

Viện Đào Tạo Bách Khoa Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Viện Đào Tạo Bách Khoa Top 1 ads got 37 likes. Viện Đào Tạo Bách Khoa uses a sentence with the finishing touch title: “ĐÀ NẴNG - Đánh Thức Ý Nghĩa Cuộc Đời”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Viện Đào Tạo Bách Khoa shared 2325 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is EVENT_RSVP.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Viện Đào Tạo Bách Khoa should continue to optimize the ad content.

3.Viện Đào Tạo Bách Khoa Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-06-15-2020-06-17  2019-10-24-2020-06-16  2020-02-27-2020-06-13
Landing Page Link  https://www.facebook.com/events/2552454818417154/  https://bke.edu.vn/tang-ebook-nhan-tuong-vo-long/?fbclid=IwAR0hMfKhPHIytOt91g0CylqdlURzK6Wkj5C9G80eqAmiTi973r6JA1x-gnU   https://bke.edu.vn/chanh-kien-trong-doi-song-2/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Viện Đào Tạo Bách Khoa are successful.

Viện Đào Tạo Bách Khoa Creative Analysis: 

Viện Đào Tạo Bách Khoa placed a Image ad in 2020-06-15-2020-06-17, and got 37 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Viện Đào Tạo Bách Khoa Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Vietnam  Vietnam  N/A
Language  Indonesian  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Viện Đào Tạo Bách Khoa has the best conversion in Vietnam, and can advertise more in Vietnam in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Viện Đào Tạo Bách Khoa Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-15-2020-06-17  2019-10-24-2020-06-16  2020-02-27-2020-06-13
During  3 days  237 days 108 days 
Like  37  1678  179
Share  0  495  13
Comment  6  183  4

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Viện Đào Tạo Bách Khoa ‘s Top 1 ad received 37 likes, 0 shares, 6 comments in just 3 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Viện Đào Tạo Bách Khoa, helping Viện Đào Tạo Bách Khoa to grasp the ad data more clearly.