Top Ads on VOODOO

VOODOO Background Introduction:

reWILD / WILD / WILDer We must let go of the life we have planned, so as to accept the one that is waiting for us.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

VOODOO has been advertising and marketing on Facebook for many years. And VOODOO has placed 375 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,VOODOO has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for VOODOO on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for VOODOO. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from VOODOO.

BigSpy

1.VOODOO Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  VOODOO  VOODOO  VOODOO
Page Categories  Event  Business Service  Website
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  shopify

VOODOO Marketing Objectives Analysis: 

VOODOO has been operating in Event for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. VOODOO best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.VOODOO Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Voodoo Village  VooDoo Marketing Wiccan, Pagan, Conjure & Magickal Supplies 
Ad Copy Text  Gather your tribe and make sure you are ready for the ticket sale and line-up release of Voodoo Vi...  English below Ձեզ ենք ներկայացնում VooDoo programming-ի կողմից պատրա...  no setting
Link Description  Gather your tribe and make sure you are ready for the ticket sale and line-up release of Voodoo Village Festival 2020 on the 22nd of June!  English below Ձեզ ենք ներկայացնում VooDoo programming-ի կողմից պատրաստված վերջին կայքերից մեկը, որը պատրաստվել է Պեկին Սայաթ-Նովա 33 ռեստորանի համար։ www.Pekin33.am կայքի պատրաստումն իրականացվել է EBRD Advice for Small Businesses in Armenia-ի աջակցությամբ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ: ✅ Ռեստորանային ոլորտի համար, հատկապես այս ժամանակաշրջանում, կարևոր է կայքի առկայությունը, որը ավելի կհեշտացներ պատվերների ընդունումը և տեսականու ներկայացումը։ ✅ Միաժամանակ կայքի ստեղծումը խթանում է բրենդի հեղինակության բարձրացմանն ու ճանաչելիությանը։ ✅ Մեր ծրագրավորողների առջև խնդիր էր դրված ստանալ հարմար կայք, որը լավագույնս կներկայացներ ռեստորանի տեսականին և հնարավորություն կտար հաճախորդներին ծանոթանալ ճաշացանկին և հեշտությամբ պատվերներ կատարել՝ օգտվելով առցանք վճարային համակարգերից։ Կարծում ենք, որ հասել ենք մեր նպատակին ______________ We proudly present you one of VooDoo programmings recent projects the website of Pekin Sayat-Nova 33 - www.pekin33.am which was made with the support of EBRD Advice for Small Businesses in Armenia with funding of the European Union.. ✅ In this period the existence of a website is a must especially for the restaurant business. This is supposed to make it easy to order products and to present the products for the business. ✅ At the same time website promotes the brand authority and boosts awareness. ✅ Our purpose was to create a user-friendly website that would present the restaurant menu to its best and give a chance to the customers to easily place orders using online payment methods. It was a pleasure for us to work on such a project and cooperate with EBRD Advice for Small Businesses in Armenia. -------------------------- ՎԶԵԲ-ի խորհրդատվական աջակցության մասին տեղեկատվություն ստանալու համար գրեք մեր ֆեյսբուքյան էջին կամ կամ զանգահարեք 098 911433։ Ծանոթացե՛ք մանրամասներին http://bit.ly/EBRD_SME #EU4Business #EBRD #EBRDArmenia EBRD Advice for Small Businesses in Armenia European Union in Armenia  Hoodoo, Voodoo, Wiccan & Pagan Supplies: conjure & ritual oils, incense, candles, baths, herbal soaps, powders, body care and natural aromatherapy products.
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  artoftheroot.com
CTA      SHOP_NOW
Text Word Count 140  2722  0
Like 74  18  0

VOODOO Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. VOODOO Top 1 ads got 74 likes. VOODOO uses a sentence with the finishing touch title: “Voodoo Village”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. VOODOO shared 140 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. VOODOO should continue to optimize the ad content.

3.VOODOO Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-06-16-2020-06-18  2020-06-10-2020-06-12  2019-11-14-2020-06-09
Landing Page Link  https://www.facebook.com/voodoovillagefestival/?refid=28&_ft_=adid.23845005635010413:qid.6839633788839077373:mf_story_key.7081801433496745168:is_sponsored.1:ei.AI@AQLuCMOtKWH57UENt4yzReQtRMQC6Mn3kdnQsJLXE1N85HC6s8OymCleTvkkVDlUAWp6B812wNZgtdBGrhhyrQr2:top_level_post_id.3114170845340615:content_owner_id_new.835038003253922:page_id.835038003253922:src.22:photo_id.3114170845340615:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1592476336:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.835038003253922:page_insights.%7B%22835038003253922%22:%7B%22page_id%22:835038003253922,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:835038003253922,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntPhotoUploadBatchNodeBasedEdgeStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:22,%22publish_time%22:1592381613,%22story_name%22:%22EntPhotoUploadBatchNodeBasedEdgeStory%22,%22story_fbid%22:%5B3114170845340615%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:835038003253922,%22page_id%22:835038003253922,%22post_id%22:0,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R  https://www.facebook.com/VooDoMarketing/?refid=28&_ft_=adid.23844875920700293:qid.6837596166671039979:mf_story_key.-8932692265305647266:is_sponsored.1:ei.AI@AQIMvnsmVIDXhwFVkoUJMBe5ucfiIsjX0cGVvHuhqFpHbOY0Dm8_aoViapdulGOKMWZHxh36EdVlixvXwjBZFU_z:top_level_post_id.2344296089210745:content_owner_id_new.1724418314531862:page_id.1724418314531862:src.22:photo_id.2344297345877286:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1592001698:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.1724418314531862:page_insights.%7B%221724418314531862%22:%7B%22page_id%22:1724418314531862,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:1724418314531862,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1591880716,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B2344296089210745%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:1724418314531862,%22page_id%22:1724418314531862,%22post_id%22:2344296089210745,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R   https://artoftheroot.com/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by VOODOO are successful.

VOODOO Creative Analysis: 

VOODOO placed a Image ad in 2020-06-16-2020-06-18, and got 74 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.VOODOO Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  Armenia  United States
Language  English  N/A  English

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

VOODOO has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.VOODOO Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-16-2020-06-18  2020-06-10-2020-06-12  2019-11-14-2020-06-09
During  3 days  3 days 209 days 
Like  74  18  0
Share  9  2  0
Comment  4  0  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. VOODOO ‘s Top 1 ad received 74 likes, 9 shares, 4 comments in just 3 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for VOODOO, helping VOODOO to grasp the ad data more clearly.