Top Ads on Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công

Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công Background Introduction:

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công has placed 1 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công.

BigSpy

1.Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công  Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công  Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công
Page Categories  Newsstand  -  -
Marketing Objectives Other  -  -
ECommerce Softwares  N/A  -  -

Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công Marketing Objectives Analysis: 

Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công has been operating in Newsstand for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, -, and -.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  N/A  -
Ad Copy Text  Làm thế nào mới có thể thoát khỏi đại nạn “viêm phổi Vũ Hán”? Vì tôi nh...  -  -
Link Description  Làm thế nào mới có thể thoát khỏi đại nạn “viêm phổi Vũ Hán”? Vì tôi nhìn thấy người lãnh đạo chính quyền đương nhiệm của Trung Cộng đang phải đối mặt với nguy cơ và tình cảnh khốn cùng nên tôi đã viết bức thư công khai này. Mục đích của bức thư này là muốn giúp đỡ người lãnh đạo hiện giờ nhìn rõ con đường hy vọng và quang minh để vượt qua kiếp nạn mà bản thân mình không ý thức ra được. Ngày hôm nay, “viêm phổi Vũ Hán” đã chiếm lĩnh toàn bộ Trung Quốc Đại Lục và còn đe dọa đến cả hải ngoại. Tính nghiêm trọng của “virus corona loại mới 2019” (gọi tắt là “virus corona mới”) gây ra dịch bệnh cao gấp nhiều lần so với virus SARS, tỷ lệ gây chết người cao và lây nhiễm vô cùng nhanh chóng thông qua nhiều con đường khác nhau, hơn nữa nó còn không ngừng đột biến, thời gian ủ bệnh không có triệu chứng càng ngày càng dài. Đối diện với dịch bệnh “viêm phổi Vũ Hán”, không chỉ có vô số người dân phổ thông cảm thấy cái chết đe dọa đến mình, khi nghe nói là sẽ tử vong do hít phải không khí có virus ở cự ly gần thì tôi nghĩ rằng người lãnh đạo tầng lớp cao của Trung Cộng cũng sẽ không thoát khỏi. Vì đối diện với ôn dịch nên người lãnh đạo cao cấp của Trung Cộng và người dân thường cũng như nhau. Thân thể xác thịt con người đều do cha mẹ sinh ra được cấu thành từ máu và thịt, đều phải ăn ngũ cốc lương thực, không hề có chút khác biệt nào. Cho đến bây giờ, trận ôn dịch đã khiến cho vô số người dân ở vùng xảy ra dịch bệnh mất đi sinh mạng, mang đến khủng hoảng và áp lực cho người ta, đồng thời cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế của Trung Quốc Đại Lục. Chính quyền đương nhiệm đã rơi vào thế khó: Nếu như không phong tỏa và cách ly thì dịch bệnh bùng phát có thể kéo dài và lan rộng, nhưng nếu phong tỏa nghiêm ngặt lại khiến cho đường phố khắp nơi trên toàn quốc vắng tanh, các ngành nghề gặp phải khó khăn, kinh tế tiêu điều. Dù cho chính quyền đương nhiệm sớm đã yêu cầu dừng sản xuất và triển khai phòng bệnh dịch không được làm quá trớn, thế nhưng ôn dịch vẫn tác quái ngoài tầm kiểm soát, không ai chịu nghe lời, rất nhiều cơ qua  -  -
Website Link  www.facebook.com  -  -
CTA    -  -
Text Word Count 5443  -  -
Like 49299  -  -

Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công Top 1 ads got 49299 likes. Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công uses a sentence with the finishing touch title: “N/A”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công shared 5443 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công should continue to optimize the ad content.

3.Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  -  -
Ad Time   2020-03-17-2020-04-19  -  -
Landing Page Link  https://www.facebook.com/nguon.goc.cuoc.buc.hai/photos/a.487196601301171/2985128894841250/?type=3  -   -

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công are successful.

Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công Creative Analysis: 

Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công placed a Image ad in 2020-03-17-2020-04-19, and got 49299 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  -  -
Language  N/A  -  -

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-03-17-2020-04-19  -  -
During  34 days  -
Like  49299  -  -
Share  736  -  -
Comment  421  -  -

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công ‘s Top 1 ad received 49299 likes, 736 shares, 421 comments in just 34 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công, helping Vì Sao ĐCS Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công to grasp the ad data more clearly.