Top Ads on TDONepal

TDO Nepal

131 Days

Heat: 999
Website URL: 547928699051899
Headline: निम्न सेवाहरु समावेश: - अपोइन्टमेन्ट बुकिङ - घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा - उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट - निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन - निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन - निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको - निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए) विवरणमा पारामिटरहरु: BILIRUBIN (TOTAL), CHOLESTEROL, ALANINE AMINOTRANSFERASE (SGPT/ ALT), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), THYROID PANEL II (FREE THYROID), KIDNEY PANEL - I Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F) आवश्यक नमुना: SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE नमूनाको मात्रा: १७ एमएल सम्म परिक्षण विधि: SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE निर्देशनहरु: • १२-१४ घण्टा खालि पेट • परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस् • परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्
Button label: MESSAGE_PAGE
TDO Nepal

131 Days

Heat: 999
Website URL: 547928699051899
Headline: निम्न सेवाहरु समावेश: - अपोइन्टमेन्ट बुकिङ - घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा - उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट - निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन - निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन - निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको - निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए) विवरणमा पारामिटरहरु: BILIRUBIN (TOTAL), CHOLESTEROL, ALANINE AMINOTRANSFERASE (SGPT/ ALT), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), THYROID PANEL II (FREE THYROID), KIDNEY PANEL - I Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F) आवश्यक नमुना: SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE नमूनाको मात्रा: १७ एमएल सम्म परिक्षण विधि: SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE निर्देशनहरु: • १२-१४ घण्टा खालि पेट • परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस् • परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्
Button label: MESSAGE_PAGE
TDO Nepal

131 Days

Heat: 999
Website URL: 547928699051899
Headline: निम्न सेवाहरु समावेश: - अपोइन्टमेन्ट बुकिङ - घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा - उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट - निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन - निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन - निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको - निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए) विवरणमा पारामिटरहरु: BILIRUBIN (TOTAL), CHOLESTEROL, ALANINE AMINOTRANSFERASE (SGPT/ ALT), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), THYROID PANEL II (FREE THYROID), KIDNEY PANEL - I Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F) आवश्यक नमुना: SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE नमूनाको मात्रा: १७ एमएल सम्म परिक्षण विधि: SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE निर्देशनहरु: • १२-१४ घण्टा खालि पेट • परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस् • परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्
Button label: MESSAGE_PAGE
TDONepal

111 Days

Heat: 998
Website URL: tdonepal.com
Headline: TDO नेपाल एक क्लिकमा स्वास्थ्य हेरचाह प्रदान गर्ने एउटा पूर्ण मोबाइल हेल्थ सेवा हो l अब, तपाईं घरै बसेर आफ्नो समय अनुसार म्बन्धी प्रश्न डाक्टरलाई सोधी जवाफ पाउँन सक्नुहुन्छ l साथै, स्वास्थ्य सूचनाको फराकिलो लाइब्रेरीबाट स्वस्थ जीवन व्यवस्था गर्न सिक्नुहोस् l पुरुष र महिला स्वास्थ्य,तन्दुरुस्ती र जीवनशैली व्यवस्थापन जस्ता वर्गहरुबाट लेख र फोटो स्टोरीहरु पढ्नुहोस्/हेर्नुहोस् l योग र एरोबिक्समा हाम्रो भिडियो हेरेर घरमै फिटनेस तालिम प्राप्त गर्नुहन्झट-मुक्त स्वास्थ्यको लागि TDO नेपाल मा सामेल हुनुहोस् l
Button label: LEARN_MORE
TDONepal

112 Days

Heat: 998
Website URL: tdonepal.com
Headline: TDO नेपाल एक क्लिकमा स्वास्थ्य हेरचाह प्रदान गर्ने एउटा पूर्ण मोबाइल हेल्थ सेवा हो l अब, तपाईं घरै बसेर आफ्नो समय अनुसार म्बन्धी प्रश्न डाक्टरलाई सोधी जवाफ पाउँन सक्नुहुन्छ l साथै, स्वास्थ्य सूचनाको फराकिलो लाइब्रेरीबाट स्वस्थ जीवन व्यवस्था गर्न सिक्नुहोस् l पुरुष र महिला स्वास्थ्य,तन्दुरुस्ती र जीवनशैली व्यवस्थापन जस्ता वर्गहरुबाट लेख र फोटो स्टोरीहरु पढ्नुहोस्/हेर्नुहोस् l योग र एरोबिक्समा हाम्रो भिडियो हेरेर घरमै फिटनेस तालिम प्राप्त गर्नुहन्झट-मुक्त स्वास्थ्यको लागि TDO नेपाल मा सामेल हुनुहोस् l
Button label: LEARN_MORE
TDO Nepal

88 Days

Heat: 988
Website URL: 547928699051899
Headline: निम्न सेवाहरु समावेश: - अपोइन्टमेन्ट बुकिङ - घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा - उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट - निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन - निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन - निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको - निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए) विवरणमा पारामिटरहरु: BILIRUBIN (TOTAL), CHOLESTEROL, ALANINE AMINOTRANSFERASE (SGPT/ ALT), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), THYROID PANEL II (FREE THYROID), KIDNEY PANEL - I Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F) आवश्यक नमुना: SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE नमूनाको मात्रा: १७ एमएल सम्म परिक्षण विधि: SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE निर्देशनहरु: • १२-१४ घण्टा खालि पेट • परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस् • परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्
Button label: MESSAGE_PAGE
TDO Nepal

88 Days

Heat: 988
Website URL: 547928699051899
Headline: निम्न सेवाहरु समावेश: - अपोइन्टमेन्ट बुकिङ - घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा - उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट - निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन - निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन - निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको - निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए) विवरणमा पारामिटरहरु: BILIRUBIN (TOTAL), CHOLESTEROL, ALANINE AMINOTRANSFERASE (SGPT/ ALT), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), THYROID PANEL II (FREE THYROID), KIDNEY PANEL - I Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F) आवश्यक नमुना: SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE नमूनाको मात्रा: १७ एमएल सम्म परिक्षण विधि: SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE निर्देशनहरु: • १२-१४ घण्टा खालि पेट • परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस् • परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्
Button label: MESSAGE_PAGE
TDO Nepal

60 Days

Heat: 894
Website URL: 547928699051899
Headline: निम्न सेवाहरु समावेश: - अपोइन्टमेन्ट बुकिङ - घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा - उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट - निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन - निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन - निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको - निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए) विवरणमा पारामिटरहरु: BILIRUBIN (TOTAL), CHOLESTEROL, ALANINE AMINOTRANSFERASE (SGPT/ ALT), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), THYROID PANEL II (FREE THYROID), KIDNEY PANEL - I Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F) आवश्यक नमुना: SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE नमूनाको मात्रा: १७ एमएल सम्म परिक्षण विधि: SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE निर्देशनहरु: • १२-१४ घण्टा खालि पेट • परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस् • परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्
Button label: MESSAGE_PAGE
TDO Nepal

60 Days

Heat: 894
Website URL: 547928699051899
Headline: निम्न सेवाहरु समावेश: - अपोइन्टमेन्ट बुकिङ - घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा - उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट - निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन - निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन - निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको - निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए) विवरणमा पारामिटरहरु: BILIRUBIN (TOTAL), CHOLESTEROL, ALANINE AMINOTRANSFERASE (SGPT/ ALT), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), THYROID PANEL II (FREE THYROID), KIDNEY PANEL - I Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F) आवश्यक नमुना: SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE नमूनाको मात्रा: १७ एमएल सम्म परिक्षण विधि: SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE निर्देशनहरु: • १२-१४ घण्टा खालि पेट • परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस् • परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्
Button label: MESSAGE_PAGE
TDO Nepal

60 Days

Heat: 894
Website URL: 547928699051899
Headline: निम्न सेवाहरु समावेश: - अपोइन्टमेन्ट बुकिङ - घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा - उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट - निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन - निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन - निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको - निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए) विवरणमा पारामिटरहरु: BILIRUBIN (TOTAL), CHOLESTEROL, ALANINE AMINOTRANSFERASE (SGPT/ ALT), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), THYROID PANEL II (FREE THYROID), KIDNEY PANEL - I Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F) आवश्यक नमुना: SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE नमूनाको मात्रा: १७ एमएल सम्म परिक्षण विधि: SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE निर्देशनहरु: • १२-१४ घण्टा खालि पेट • परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस् • परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्
Button label: MESSAGE_PAGE
TDO Nepal

60 Days

Heat: 894
Website URL: 547928699051899
Headline: निम्न सेवाहरु समावेश: - अपोइन्टमेन्ट बुकिङ - घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा - उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट - निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन - निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन - निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको - निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए) विवरणमा पारामिटरहरु: BILIRUBIN (TOTAL), CHOLESTEROL, ALANINE AMINOTRANSFERASE (SGPT/ ALT), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), THYROID PANEL II (FREE THYROID), KIDNEY PANEL - I Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F) आवश्यक नमुना: SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE नमूनाको मात्रा: १७ एमएल सम्म परिक्षण विधि: SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE निर्देशनहरु: • १२-१४ घण्टा खालि पेट • परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस् • परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्
Button label: MESSAGE_PAGE
TDO Nepal

60 Days

Heat: 875
Website URL: 547928699051899
Headline: निम्न सेवाहरु समावेश: - अपोइन्टमेन्ट बुकिङ - घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा - उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट - निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन - निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन - निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको - निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए) विवरणमा पारामिटरहरु: BILIRUBIN (TOTAL), CHOLESTEROL, ALANINE AMINOTRANSFERASE (SGPT/ ALT), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), THYROID PANEL II (FREE THYROID), KIDNEY PANEL - I Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F) आवश्यक नमुना: SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE नमूनाको मात्रा: १७ एमएल सम्म परिक्षण विधि: SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE निर्देशनहरु: • १२-१४ घण्टा खालि पेट • परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस् • परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्
Button label: MESSAGE_PAGE
TDO Nepal

60 Days

Heat: 875
Website URL: 547928699051899
Headline: निम्न सेवाहरु समावेश: - अपोइन्टमेन्ट बुकिङ - घरमा संकलन गर्न मिल्ने सुविधा - उच्च प्रविधि समाधान सहित सही र त्रुटीरहित रिपोर्ट - निशुल्क अनलाइन मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन - निशुल्क रिपोर्ट मुल्यांकन - निशुल्क १ महिना TDONepal डाक्टर परामर्श प्याकेज रू. १०० मुल्यको - निशुल्क औषधि प्रेस्क्रिपसन (आवश्यक भए) विवरणमा पारामिटरहरु: BILIRUBIN (TOTAL), CHOLESTEROL, ALANINE AMINOTRANSFERASE (SGPT/ ALT), ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (SGOT/AST), GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (GHB/ HBA1C), COMPLETE BLOOD COUNT (CBC), THYROID PANEL II (FREE THYROID), KIDNEY PANEL - I Urinalysis, Uric Acid, Bun, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Na, K, Cl, GLUCOSE FASTING (F) आवश्यक नमुना: SERUM,Whole Blood EDTA , PLASMA FLOURIDE,URINE नमूनाको मात्रा: १७ एमएल सम्म परिक्षण विधि: SPECTROPHOTOMETRY+ Automated cell counter+CHEMILUMINESCENCE+DIP STICK+ Ion-selective electrode, ISE निर्देशनहरु: • १२-१४ घण्टा खालि पेट • परिक्षणको २४ घण्टा अघिसम्म माछा मासु र तारेको खानेकुरा नखानुहोस् • परिक्षणको ४८ घण्टा अघिसम्म रक्सीजन्य पेय पदार्थहरुको सेवन नगर्नुहोस्
Button label: MESSAGE_PAGE
TDONepal

51 Days

Heat: 780
Website URL: tdonepal.com
Headline: TDO नेपाल एक क्लिकमा स्वास्थ्य हेरचाह प्रदान गर्ने एउटा पूर्ण मोबाइल हेल्थ सेवा हो l अब, तपाईं घरै बसेर आफ्नो समय अनुसार म्बन्धी प्रश्न डाक्टरलाई सोधी जवाफ पाउँन सक्नुहुन्छ l साथै, स्वास्थ्य सूचनाको फराकिलो लाइब्रेरीबाट स्वस्थ जीवन व्यवस्था गर्न सिक्नुहोस् l पुरुष र महिला स्वास्थ्य,तन्दुरुस्ती र जीवनशैली व्यवस्थापन जस्ता वर्गहरुबाट लेख र फोटो स्टोरीहरु पढ्नुहोस्/हेर्नुहोस् l योग र एरोबिक्समा हाम्रो भिडियो हेरेर घरमै फिटनेस तालिम प्राप्त गर्नुहन्झट-मुक्त स्वास्थ्यको लागि TDO नेपाल मा सामेल हुनुहोस् l
Button label: SUBSCRIBE
TDONepal

51 Days

Heat: 780
Website URL: tdonepal.com
Headline: TDO नेपाल एक क्लिकमा स्वास्थ्य हेरचाह प्रदान गर्ने एउटा पूर्ण मोबाइल हेल्थ सेवा हो l अब, तपाईं घरै बसेर आफ्नो समय अनुसार म्बन्धी प्रश्न डाक्टरलाई सोधी जवाफ पाउँन सक्नुहुन्छ l साथै, स्वास्थ्य सूचनाको फराकिलो लाइब्रेरीबाट स्वस्थ जीवन व्यवस्था गर्न सिक्नुहोस् l पुरुष र महिला स्वास्थ्य,तन्दुरुस्ती र जीवनशैली व्यवस्थापन जस्ता वर्गहरुबाट लेख र फोटो स्टोरीहरु पढ्नुहोस्/हेर्नुहोस् l योग र एरोबिक्समा हाम्रो भिडियो हेरेर घरमै फिटनेस तालिम प्राप्त गर्नुहन्झट-मुक्त स्वास्थ्यको लागि TDO नेपाल मा सामेल हुनुहोस् l
Button label: SUBSCRIBE
TDONepal

51 Days

Heat: 780
Website URL: tdonepal.com
Headline: TDO नेपाल एक क्लिकमा स्वास्थ्य हेरचाह प्रदान गर्ने एउटा पूर्ण मोबाइल हेल्थ सेवा हो l अब, तपाईं घरै बसेर आफ्नो समय अनुसार म्बन्धी प्रश्न डाक्टरलाई सोधी जवाफ पाउँन सक्नुहुन्छ l साथै, स्वास्थ्य सूचनाको फराकिलो लाइब्रेरीबाट स्वस्थ जीवन व्यवस्था गर्न सिक्नुहोस् l पुरुष र महिला स्वास्थ्य,तन्दुरुस्ती र जीवनशैली व्यवस्थापन जस्ता वर्गहरुबाट लेख र फोटो स्टोरीहरु पढ्नुहोस्/हेर्नुहोस् l योग र एरोबिक्समा हाम्रो भिडियो हेरेर घरमै फिटनेस तालिम प्राप्त गर्नुहन्झट-मुक्त स्वास्थ्यको लागि TDO नेपाल मा सामेल हुनुहोस् l
Button label: SUBSCRIBE
TDONepal

51 Days

Heat: 780
Website URL: tdonepal.com
Headline: TDO नेपाल एक क्लिकमा स्वास्थ्य हेरचाह प्रदान गर्ने एउटा पूर्ण मोबाइल हेल्थ सेवा हो l अब, तपाईं घरै बसेर आफ्नो समय अनुसार म्बन्धी प्रश्न डाक्टरलाई सोधी जवाफ पाउँन सक्नुहुन्छ l साथै, स्वास्थ्य सूचनाको फराकिलो लाइब्रेरीबाट स्वस्थ जीवन व्यवस्था गर्न सिक्नुहोस् l पुरुष र महिला स्वास्थ्य,तन्दुरुस्ती र जीवनशैली व्यवस्थापन जस्ता वर्गहरुबाट लेख र फोटो स्टोरीहरु पढ्नुहोस्/हेर्नुहोस् l योग र एरोबिक्समा हाम्रो भिडियो हेरेर घरमै फिटनेस तालिम प्राप्त गर्नुहन्झट-मुक्त स्वास्थ्यको लागि TDO नेपाल मा सामेल हुनुहोस् l
Button label: SUBSCRIBE
होम - TDOLabs

43 Days

Heat: 680
Website URL: tdolabs.com
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
होम - TDOLabs

36 Days

तपाईंको प्रिय व्यक्तिको समयमै स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित गर्नुहोस्! एउटा फूल बडी टेस्ट @३९९९ मा बुक गर्नुहोस् । यो चाडबाडको मौसममा फूल बडी चेकअपमा थप छुट पाउनुहोस्।
Heat: 602
Website URL: tdolabs.com
Headline: N/A
Button label: SHOP_NOW
TDONepal

40 Days

Heat: 587
Website URL: tdonepal.com
Headline: TDO नेपाल एक क्लिकमा स्वास्थ्य हेरचाह प्रदान गर्ने एउटा पूर्ण मोबाइल हेल्थ सेवा हो l अब, तपाईं घरै बसेर आफ्नो समय अनुसार म्बन्धी प्रश्न डाक्टरलाई सोधी जवाफ पाउँन सक्नुहुन्छ l साथै, स्वास्थ्य सूचनाको फराकिलो लाइब्रेरीबाट स्वस्थ जीवन व्यवस्था गर्न सिक्नुहोस् l पुरुष र महिला स्वास्थ्य,तन्दुरुस्ती र जीवनशैली व्यवस्थापन जस्ता वर्गहरुबाट लेख र फोटो स्टोरीहरु पढ्नुहोस्/हेर्नुहोस् l योग र एरोबिक्समा हाम्रो भिडियो हेरेर घरमै फिटनेस तालिम प्राप्त गर्नुहन्झट-मुक्त स्वास्थ्यको लागि TDO नेपाल मा सामेल हुनुहोस् l
Button label: LEARN_MORE