Top Ads on Mobile Centre Armenia

Mobile Centre Armenia Background Introduction:

Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում: Largest network of mobile phone stores in Armenia

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Mobile Centre Armenia has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Mobile Centre Armenia has placed 125 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Mobile Centre Armenia has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Mobile Centre Armenia on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Mobile Centre Armenia. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Mobile Centre Armenia.

BigSpy

1.Mobile Centre Armenia Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Mobile Centre Armenia  Mobile Centre Armenia  Mobile Centre Armenia
Page Categories  Mobile Phone Shop  Mobile Phone Shop  Other
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Mobile Centre Armenia Marketing Objectives Analysis: 

Mobile Centre Armenia has been operating in Mobile Phone Shop for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Mobile Centre Armenia best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Mobile Centre Armenia Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Mobile Centre Armenia  Mobile Centre Armenia Ուղղակի Հրաշք: Ավելի քան երբևէ: 
Ad Copy Text  -  -  -
Link Description  Գնե՛ք #Samsung ապրանքանիշի նշված տեսականին զեղչված գներով` Samsung Galaxy A01 55,900դր ` ̶6̶3̶,̶9̶0̶0̶դ̶ր̶.̶ Samsung Galaxy A10 71,900դր.՝ 7̶9̶,̶9̶0̶0̶դ̶ր̶.̶ Samsung Galaxy A51 64GB 159,900դր. ՝ ̶1̶7̶5̶,̶9̶0̶0̶դ̶ր̶.̶ Samsung Galaxy A51 128GB 183,900դր.՝ ̶1̶9̶9̶,̶9̶0̶0̶դ̶ր̶.̶ ̶ Samsung Galaxy A71 ՝ 239,900դր. ՝ ̶2̶6̶3̶,̶9̶0̶0̶դ̶ր̶.̶ Samsung Galaxy S20 489,900դր. ` ̶5̶5̶9̶,̶9̶0̶0̶դ̶ր̶.̶ Samsung Galaxy S20 Ultra 699,900դր. ` ̶7̶6̶9̶,̶9̶0̶0̶դ̶ր̶.̶ Պատվերներ կարող եք ամրագրել նաև առցանց՝ https://bit.ly/2MDpwdg կամ զանգահարել ️011 54-00-00 հեռախոսահամարով։ Ցանկանում ենք նշել,որ ընկերությունը խիստ պահպանում է անվտանգության և հիգիենայի կանոնները ՝ հետևելով ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված ցուցումներին:  Հաճելի անակնկալները շարունակվում են Mobile Centre-ում ❗❗❗ Հունիսի 9-ից մինչև հունիսի 30-ը ներառյալ գնե՛ք կանխիկ կամ ապառիկ Samsung Galaxy A30S կամ Samsung Galaxy A50 սմարթֆոններից որևէ մեկը և ստացե՛ք 2 նվեր՝ M8 ️⌚խելացի ժամացույց, Power bank 10 000 միլի-ամպեր լիցքավորիչ: Շտապե՜ք,քանակը սահմանափակ է ։ Պատվերներ կարող եք ամրագրել նաև առցանց՝ https://www.mobilecentre.am/, կամ զանգահարել ️011 54-00-00 հեռախոսահամարով։ Ցանկանում ենք նշել,որ ընկերությունը խիստ պահպանում է անվտանգության և հիգիենայի կանոնները ՝ հետևելով ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված ցուցումներին:  N/A
Website Link  bit.ly  www.facebook.com  www.mobilecentre.am
CTA      LEARN_MORE
Text Word Count 1084  983  163
Like 1632  1808  7

Mobile Centre Armenia Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Mobile Centre Armenia Top 1 ads got 1632 likes. Mobile Centre Armenia uses a sentence with the finishing touch title: “Mobile Centre Armenia”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Mobile Centre Armenia shared 1084 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Mobile Centre Armenia should continue to optimize the ad content.

3.Mobile Centre Armenia Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Video
Ad Time   2020-06-08-2020-06-18  2020-06-08-2020-06-18  2020-05-31-2020-06-18
Landing Page Link  https://www.mobilecentre.am/search/?searchGroup=114952,114953,114955,114956,114957,114959,114960,114961,114919,114920,114926,114908,114909,114910,114912,114913,114924,114925,115161,115160,113008,113009,113010,114915,114916,114917  https://www.facebook.com/mobile.centre.armenia/?refid=28&_ft_=adid.6213774821451:qid.6838147652684681348:mf_story_key.3621959681653899705:is_sponsored.1:ei.AI@AQJMKGSS23A9fDbIv51C7ZWw_SizEwPeo-1SxNcFbPH5a2vjXDP4kbS1lJ7LgLXvX0b35YvFJsPeftxyhQd97U8z:top_level_post_id.1359268317602008:content_owner_id_new.221861354676049:page_id.221861354676049:src.22:photo_id.1359267524268754:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1592129876:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.221861354676049:page_insights.%7B%22221861354676049%22:%7B%22page_id%22:221861354676049,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:221861354676049,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1591689537,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B1359268317602008%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:221861354676049,%22page_id%22:221861354676049,%22post_id%22:1359268317602008,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=~-R   https://www.mobilecentre.am/category/watches/141/0/?search=filters&searchData_brand=%5B%2255413%22%5D

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Mobile Centre Armenia are successful.

Mobile Centre Armenia Creative Analysis: 

Mobile Centre Armenia placed a Image ad in 2020-06-08-2020-06-18, and got 1632 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Mobile Centre Armenia Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Armenia  N/A  Armenia
Language  Filipino  English  Estonian

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Mobile Centre Armenia has the best conversion in Armenia, and can advertise more in Armenia in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Mobile Centre Armenia Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-08-2020-06-18  2020-06-08-2020-06-18  2020-05-31-2020-06-18
During  10 days  11 days 19 days 
Like  1632  1808  7
Share  41  51  1
Comment  30  69  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Mobile Centre Armenia ‘s Top 1 ad received 1632 likes, 41 shares, 30 comments in just 10 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Mobile Centre Armenia, helping Mobile Centre Armenia to grasp the ad data more clearly.