Top Ads on Lydian Armenia

Lydian Armenia Background Introduction:

Amulsar: Modern, Responsible, Different

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Lydian Armenia has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Lydian Armenia has placed 8 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Lydian Armenia has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Lydian Armenia on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Lydian Armenia. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Lydian Armenia.

BigSpy

1.Lydian Armenia Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Lydian Armenia  Lydian Armenia  Lydian Armenia
Page Categories  Mining Company  Mining Company  Mining Company
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  wordpress

Lydian Armenia Marketing Objectives Analysis: 

Lydian Armenia has been operating in Mining Company for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Lydian Armenia best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Lydian Armenia Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Թշնամին օգտվում է Ամուլսարը շահագործելու հարցում ՀՀ իշխանության դանդաղկոտությունից  Պետք չէ վախենալ արտաքին պարտքի ավելացումից. պետք է հրատապ կերպով ստանալ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների օգնությունը «Սա ազդակ է բոլոր արտաքին ներդրողներին, թե ինչի հանգեցրեց կառավարության անգործությունը». Հայկ Ալոյան 
Ad Copy Text  Այն, որ Ադրբեջանում հիստերիկ արձագանք կա՝ Ամուլսարի հա...  -  -
Link Description  Թշնամին օգտվում է Ամուլսարը շահագործելու հարցում ՀՀ իշխանության դանդաղկոտությունից  «Առաջին լրատվական»-ի զրուցակիցն է Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության փոխնախագահ Ներսես Կարամանուկյանը։  Տորոնտոյի ֆոնդային բորսան հունվարի 7-ին որոշում է կայացրել 2020թ. փետրվարի 5-ից Լիդիան ընկերությանը (Lydian International Limited) բորսայի ցուցակներից հեռացնելու վերաբերյալ: Բորսայի կայքի փոխանցմամբ, այս որոշումը կայացվել է ցուցակագրման պահանջներին շարունակաբար չհամապատասխանության պատճառով։ Ընկերության արժեթղթերի վաճառքը նույնպես կասեցված է:
Website Link  asekose.am  www.1in.am  168.am
CTA  LEARN_MORE    LEARN_MORE
Text Word Count 1094  861  781
Like 134  347  146

Lydian Armenia Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Lydian Armenia Top 1 ads got 134 likes. Lydian Armenia uses a sentence with the finishing touch title: “Թշնամին օգտվում է Ամուլսարը շահագործելու հարցում ՀՀ իշխանության դանդաղկոտությունից”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Lydian Armenia shared 1094 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is LEARN_MORE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Lydian Armenia should continue to optimize the ad content.

3.Lydian Armenia Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-05-21-2020-05-22  2020-03-31-2020-03-31  2020-01-10-2020-01-11
Landing Page Link  http://asekose.am/am/post/tsnamin-ogtvoum-e-amoulsare-sahagorcelou-harcoum-hh-isxanoutyan-dandaxkotoutyounic?fbclid=IwAR2nsBCiWyt8I0aQIdH0EXsmsP9TI8OLHxavsuFZhABY-ivqVpmC_0RZtK0  https://www.1in.am/2726614.html   https://168.am/2020/01/11/1235373.html

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Lydian Armenia are successful.

Lydian Armenia Creative Analysis: 

Lydian Armenia placed a Image ad in 2020-05-21-2020-05-22, and got 134 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Lydian Armenia Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Armenia  Armenia  N/A
Language  Estonian  Estonian  English

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Lydian Armenia has the best conversion in Armenia, and can advertise more in Armenia in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Lydian Armenia Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-05-21-2020-05-22  2020-03-31-2020-03-31  2020-01-10-2020-01-11
During  2 days  1 days 2 days 
Like  134  347  146
Share  18  76  59
Comment  10  22  11

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Lydian Armenia ‘s Top 1 ad received 134 likes, 18 shares, 10 comments in just 2 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Lydian Armenia, helping Lydian Armenia to grasp the ad data more clearly.