Top Ads on HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày

HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày Background Introduction:

Giới thiệu phim hay

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày has been advertising and marketing on Facebook for many years. And HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày has placed 2 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày.

BigSpy

1.HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày  HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày  HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày
Page Categories  TV & Movies  TV & Movies  -
Marketing Objectives Other  Other  -
ECommerce Softwares  N/A  N/A  -

HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày Marketing Objectives Analysis: 

HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày has been operating in TV & Movies for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and -.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày  HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày
Ad Copy Text  Là vợ chồng cần chia sẻ và cùng yêu thương <3  HỌC LÀM VỢ CHỒNG 1. Ba nhu cầu chính của người chồng: - Được kính trọng. - ...  -
Link Description  Là vợ chồng cần chia sẻ và cùng yêu thương <3  HỌC LÀM VỢ CHỒNG 1. Ba nhu cầu chính của người chồng: - Được kính trọng. - Thích dịu dàng. - Được ủng hộ, được thừa nhận, được thấu hiểu. 2. Ba nhu cầu chính của người vợ: - Cảm giác an toàn. - Lãng mạn. - Được cưng chiều và dỗ dành. 3. Ba vấn đề lớn trong cuộc sống: - Vấn đề kinh tế. - Vấn đề giới tính. - Vấn đề giao tiếp. 4. Ba nhiều: - Quan tâm đến nhau nhiều hơn. - Tìm ưu điểm của đối tác. - Nói nhiều chuyện tích cực. 5. Ba ít: - Ít phàn nàn. - Ít chỉ trích. - Ít hiểu lầm. 6. Bốn điều vợ chồng nên làm: - Nghĩ về điều tốt của đối tác. - Tán thưởng sở trường của đối tác. - Thông cảm điều khó xử của đối tác. - Bao dung khuyết điểm của đối tác. 7. Bốn câu nói khi vợ chồng ở bên nhau: - Thật xin lỗi, anh/em sai rồi. - Em tin tưởng anh (Anh tin tưởng em). - Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em . - I love you. 8. Bốn điểm chung của vợ chồng: - Cùng mục tiêu phấn đấu. - Cùng một môi trường sống. - Cùng mối quan tâm về cuộc sống. - Có cùng những người bạn. 9. Ba điều phải luôn ghi nhớ - Chuyện nhà không có đúng hay sai, mà chỉ có hòa thuận hay bất hòa. - Nhà là nền móng và linh hồn, cả hai đều nằm trong tay người phụ nữ cùng với đối tác của mình. - Sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới là tình yêu, vũ khí mạnh nhất là cảm động . Đạo vợ chồng là môn học cao sâu và là cả một nghệ thuật, mà vợ và chồng, những người chủ gia đình học cả đời cũng không xong Nguồn: Sưu tầm  -
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  -
CTA      -
Text Word Count 59  1833  -
Like 20  921  -

HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày Top 1 ads got 20 likes. HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày uses a sentence with the finishing touch title: “HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày shared 59 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày should continue to optimize the ad content.

3.HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  -
Ad Time   2020-02-18-2020-02-18  2019-11-24-2019-11-25  -
Landing Page Link  https://www.facebook.com/292073037839743/posts/1022422818138091/  https://www.facebook.com/292073037839743/posts/947803982266642/   -

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày are successful.

HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày Creative Analysis: 

HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày placed a Image ad in 2020-02-18-2020-02-18, and got 20 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  -
Language  Vietnamese  Vietnamese  -

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-02-18-2020-02-18  2019-11-24-2019-11-25  -
During  1 days  2 days
Like  20  921  -
Share  3  375  -
Comment  4  187  -

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày ‘s Top 1 ad received 20 likes, 3 shares, 4 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày, helping HHTV - Phim Hay Mỗi Ngày to grasp the ad data more clearly.