Top Ads on Dolmama - Armenia's Restaurant

Dolmama - Armenia's Restaurant Background Introduction:

We want to make Armenia a better place to live in and a better place to visit.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Dolmama - Armenia's Restaurant has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Dolmama - Armenia's Restaurant has placed 1 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Dolmama - Armenia's Restaurant has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Dolmama - Armenia's Restaurant on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Dolmama - Armenia's Restaurant. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Dolmama - Armenia's Restaurant.

BigSpy

1.Dolmama - Armenia's Restaurant Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Dolmama - Armenia's Restaurant  Dolmama - Armenia's Restaurant  Dolmama - Armenia's Restaurant
Page Categories  Armenian Restaurant  -  -
Marketing Objectives Other  -  -
ECommerce Softwares  N/A  -  -

Dolmama - Armenia's Restaurant Marketing Objectives Analysis: 

Dolmama - Armenia's Restaurant has been operating in Armenian Restaurant for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, -, and -.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Dolmama - Armenia's Restaurant best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Dolmama - Armenia's Restaurant Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Dolmama - Armenia's Restaurant  -
Ad Copy Text  -  -  -
Link Description  ❗ Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ Դոլմամա ռեստորանը դադարեցնում է իր գործունեությունը՝ մինչ արտակարգ դրության ավարտը։ Մեր հայրենակիցների առողջությունը թանկ է մեզ համար, այդ իսկ պատճառով հորդորում ենք բոլորին մնալ տանը և չվտանգել Ձեր և շրջապատի առողջությունը։ Սակայն կարող եք կատարել պատվերներ մեր Santa Familia խանութից, զանգահարելով՝ 060501052 060501058 Դուք մնացե՛ք տանը, մենք կառաքենք։ Եղե՛ք առողջ։ #Dolmama #delivery #SantaFamilia #StayAtHome  -  -
Website Link  www.facebook.com  -  -
CTA    -  -
Text Word Count 768  -  -
Like 81  -  -

Dolmama - Armenia's Restaurant Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Dolmama - Armenia's Restaurant Top 1 ads got 81 likes. Dolmama - Armenia's Restaurant uses a sentence with the finishing touch title: “Dolmama - Armenia's Restaurant”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Dolmama - Armenia's Restaurant shared 768 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Dolmama - Armenia's Restaurant should continue to optimize the ad content.

3.Dolmama - Armenia's Restaurant Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  -  -
Ad Time   2020-03-26-2020-03-26  -  -
Landing Page Link  https://www.facebook.com/Dolmama/photos/a.2030939260280809/3650762441631808/?type=3  -   -

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Dolmama - Armenia's Restaurant are successful.

Dolmama - Armenia's Restaurant Creative Analysis: 

Dolmama - Armenia's Restaurant placed a Image ad in 2020-03-26-2020-03-26, and got 81 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Dolmama - Armenia's Restaurant Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  -  -
Language  Estonian  -  -

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Dolmama - Armenia's Restaurant has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Dolmama - Armenia's Restaurant Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-03-26-2020-03-26  -  -
During  1 days  -
Like  81  -  -
Share  4  -  -
Comment  1  -  -

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Dolmama - Armenia's Restaurant ‘s Top 1 ad received 81 likes, 4 shares, 1 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Dolmama - Armenia's Restaurant, helping Dolmama - Armenia's Restaurant to grasp the ad data more clearly.