Top Ads on Bright House / «Բրայթ Հաուս»

Bright House / «Բրայթ Հաուս» Background Introduction:

«Բրայթ Հաուս»՝ մեր գները տիեզերական չեն: Եկե՛ք և համեմատե՛ք

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Bright House / «Բրայթ Հաուս» has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Bright House / «Բրայթ Հաուս» has placed 33 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Bright House / «Բրայթ Հաուս» has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Bright House / «Բրայթ Հաուս» on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Bright House / «Բրայթ Հաուս». BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Bright House / «Բրայթ Հաուս».

BigSpy

1.Bright House / «Բրայթ Հաուս» Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Bright House / «Բրայթ Հաուս»  Bright House / «Բրայթ Հաուս»  Bright House / «Բրայթ Հաուս»
Page Categories  Lighting Store  Lighting Store  Lighting Store
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Bright House / «Բրայթ Հաուս» Marketing Objectives Analysis: 

Bright House / «Բրայթ Հաուս» has been operating in Lighting Store for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Bright House / «Բրայթ Հաուս» best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Bright House / «Բրայթ Հաուս» Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Bright House / «Բրայթ Հաուս»  Bright House / «Բրայթ Հաուս» Bright House / «Բրայթ Հաուս» 
Ad Copy Text  Գնե՛ք որակյալ հեծանիվներ ԶԵՂՉՎԱԾ գնով, անգամ ապառիկի դ...  〽 Մոդելը՝ Bestway Flocked Air Bed 67287 Տեսակը՝ Երկտեղանի փչովի մա...  no setting
Link Description  N/A  〽 Մոդելը՝ Bestway Flocked Air Bed 67287 Տեսակը՝ Երկտեղանի փչովի մահճակալ ❌ Նախկին գինը՝ 2̶4̶.̶0̶0̶0̶ դրամ Զեղչված արժեքը՝ 19.000 դր Չափսերը՝ 191 х 137 х 22 սմ․ ‍♂ Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 200 կգ․,  〽 Մոդելը՝ Bestway POWER STEEL™ RECTANGULAR POOL SET 56470 ‍♀ Տեսակը՝ հավաքովի ուղղանկյուն լողավազան,, ❌ Նախկին գինը՝ 7̶5̶0̶.̶0̶0̶0̶ դրամ Զեղչված արժեքը՝ 610.000 դր․ ԱՊԱՌԻԿ՝ 22.020 դրամ / 36 ամիս / բոլոր վճարումները ներառյալ Չափսերը՝ 671x366x132 սմ․ Ծավալը՝ 26,845 լ (90%) Ջրի պոմպ՝ առկա է
Website Link  www.brighthouse.am  www.brighthouse.am  www.brighthouse.am
CTA  LEARN_MORE  SHOP_NOW  SHOP_NOW
Text Word Count 534  1141  0
Like 431  241  0

Bright House / «Բրայթ Հաուս» Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Bright House / «Բրայթ Հաուս» Top 1 ads got 431 likes. Bright House / «Բրայթ Հաուս» uses a sentence with the finishing touch title: “Bright House / «Բրայթ Հաուս»”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Bright House / «Բրայթ Հաուս» shared 534 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is LEARN_MORE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Bright House / «Բրայթ Հաուս» should continue to optimize the ad content.

3.Bright House / «Բրայթ Հաուս» Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Carousel  Image  Image
Ad Time   2020-05-02-2020-06-18  2020-06-01-2020-06-18  2020-06-17-2020-06-17
Landing Page Link  http://www.brighthouse.am/photo/hecanivner/22  http://www.brighthouse.am/photo/matrasner/hangist/34?fbclid=IwAR1uECcw29d9UhRL2fbg77TJoLga0zvw3uSjGJhbK5y0vqOYqGAqjYmZGok   http://www.brighthouse.am/photo/loghavazanner/loxavazan_ph/32?fbclid=IwAR3GhijMoFIucbXLaATua8N5HCFcakBkj9N8c-w0DHSQRokkrtHVqOzz5r8

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Bright House / «Բրայթ Հաուս» are successful.

Bright House / «Բրայթ Հաուս» Creative Analysis: 

Bright House / «Բրայթ Հաուս» placed a Carousel ad in 2020-05-02-2020-06-18, and got 431 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Bright House / «Բրայթ Հաուս» Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Armenia  N/A  Armenia
Language  English  English  English

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Bright House / «Բրայթ Հաուս» has the best conversion in Armenia, and can advertise more in Armenia in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Bright House / «Բրայթ Հաուս» Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-05-02-2020-06-18  2020-06-01-2020-06-18  2020-06-17-2020-06-17
During  48 days  18 days 1 days 
Like  431  241  0
Share  103  8  0
Comment  28  1  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Bright House / «Բրայթ Հաուս» ‘s Top 1 ad received 431 likes, 103 shares, 28 comments in just 48 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Bright House / «Բրայթ Հաուս», helping Bright House / «Բրայթ Հաուս» to grasp the ad data more clearly.