Top Ads on Bolt Armenia

Bolt Armenia Background Introduction:

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Bolt Armenia has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Bolt Armenia has placed 32 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Bolt Armenia has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Bolt Armenia on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Bolt Armenia. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Bolt Armenia.

BigSpy

1.Bolt Armenia Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Bolt Armenia  Bolt Armenia  Bolt Armenia
Page Categories  App Page  App Page  App Page
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Bolt Armenia Marketing Objectives Analysis: 

Bolt Armenia has been operating in App Page for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Bolt Armenia best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Bolt Armenia Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Bolt  Bolt Bolt 
Ad Copy Text  -  -  -
Link Description  应用主页  Bolt Delivery առաքման ծառայությունը արդեն Երևանում է Ուղարկե՛ք Ձեր փաթեթը Bolt հավելվածի միջոցով` պարզապես ընտրելով Delivery սակագինը → http://bit.ly/TapToBolt Հ.Գ. Շարունակե՛ք հետևել արտակարգ դրության սահմանված կանոններին` պահպանելով Ձեր և ողջ հանրության առողջությունը:  Առաջնագծում այս օրերին միայն զինվորները չեն… Սուրբ Զատիկի տոնին ընդառաջ, օգտվելով առիթից, ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել առաջնագծում աշխատող բոլոր մարդկանց՝ բուժաշխատողներից մինչև վաճառողներ, ինչպես նաև Bolt-ի վարորդներին և գործընկերներին, որոնք այս դժվարին պահին ապահովում են մարդկանց տեղաշարժը: Մենք բազում արձագանքներ ենք ստանում մեր ուղևորներից և կարող ենք վստահաբար ասել, որ մարդիկ կարողանում են իրենց լավագույնս դրսևորել հատկապես բարդ ժամանակներում: Մեզ հասած պատմություններով շատ շուտով կկիսվենք նաև ձեզ հետ։ Ուրախ Զատիկ ենք մաղթում բոլորիդ։
Website Link  bit.ly  bit.ly  blog.bolt.eu
CTA  LEARN_MORE  LEARN_MORE  LEARN_MORE
Text Word Count 658  461  1033
Like 159  63  184

Bolt Armenia Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Bolt Armenia Top 1 ads got 159 likes. Bolt Armenia uses a sentence with the finishing touch title: “Bolt”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Bolt Armenia shared 658 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is LEARN_MORE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Bolt Armenia should continue to optimize the ad content.

3.Bolt Armenia Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-06-08-2020-06-09  2020-04-15-2020-04-20  2020-04-11-2020-04-12
Landing Page Link  https://bolt.eu/?utm_source=social_media_posts&utm_medium=social_media_posts&utm_campaign=social_media_posts&pid=Socialmedia&c=Social_media_posts&af_force_deeplink=true  https://bolt.eu/?utm_source=social_media_posts&utm_medium=social_media_posts&utm_campaign=social_media_posts&pid=Socialmedia&c=Social_media_posts&af_force_deeplink=true   https://blog.bolt.eu/hy/%D4%BF%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BD-%D4%BB%D5%9E%D5%B6%D5%B9-%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%A7-%D5%B1%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Bolt Armenia are successful.

Bolt Armenia Creative Analysis: 

Bolt Armenia placed a Image ad in 2020-06-08-2020-06-09, and got 159 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Bolt Armenia Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Armenia  Armenia  Armenia
Language  Chinese (Simplified)  English  Estonian

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Bolt Armenia has the best conversion in Armenia, and can advertise more in Armenia in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Bolt Armenia Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-08-2020-06-09  2020-04-15-2020-04-20  2020-04-11-2020-04-12
During  2 days  6 days 2 days 
Like  159  63  184
Share  4  15  7
Comment  28  6  4

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Bolt Armenia ‘s Top 1 ad received 159 likes, 4 shares, 28 comments in just 2 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Bolt Armenia, helping Bolt Armenia to grasp the ad data more clearly.