50 Best Cdma Mobile Ad Images in 2020 - BigSpy

Dialog Axiata
Dialog වෙතින් ලබාදෙන දීමනා පිළිබද දැනුවත් වීමට අපගේ Facebook පිටුව Like කරන්න
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog වෙතින් ලබාදෙන දීමනා පිළිබද දැනුවත් වීමට අපගේ Facebook පිටුව Like කරන්න
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata

Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
දැන් ගෙදර ඉදන්ම Dialog Web Portal එකෙන් කැමති කෙනෙක්ට ටක් ගාලා රීලෝඩ් එකක් දාන්න. #DialogReload Dialog වෙතින් ලබාදෙන දීමනා පිළිබද දැනුවත් වීමට අපගේ Facebook පිටුව Like කරන්න
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Axiata Game Hero: Axiata's Largest eSports Tournament in Asia
Stand a chance to win a prize pool of Rs.25 Million! Join the largest cash giveaway and the biggest eSports game in Sri Lanka - Axiata Game Hero. To download the game visit dlg.lk/aghero Like our page and stay updated on Dialog offers!
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata is Sri Lanka's largest mobile service provider as well as a leader in fixed-line CDMA, satellite television and broadband Internet. We serve over 14 million Sri Lankans.
Facebook
مهندسين اتصالات فى القاهرة ركزوا معانا كدة ❤ علشان انتهى راوند شهر 8 و فاضل اسبوع على اخر فرصة للتدريب الصيفى . بنقدملكم منحتين فى ملتقى التدريب الصيفى للمهندسين صيف 2020 ... 1- منحة ال Mobile Networks 2- منحة ال CCNA . علشان كدة لو كنت مهندس اتصالات او من المهتمين بمجال الشبكات CCNA او ال Mobile Networks فالبوست ده مهم جدا ليك . المنحة بنقدمها بالتعاون مع النقابة و المحاضر م/شريف خليل اللى اصبح غنى عن التعريف الفترة دى .. ❤ .◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ فى منحة الشبكات CCNA ❤ هنبدأ معاك من البداية خالص من اول الشبكات بتتكون من ايه وازاي تقدر تصنع شبكة لـ(مستشفى - مدرسة - بنك - فندق – شركة سياحية - شركات مقاولات - ...) مهما كان حجم الشركة دي او عدد فروعها لان مفيش مكان دلوقتى مش بيعتمد علي شبكة معلومات تنظم الشركة وده الي هنأهلك له انك تقدر تبني شبكة قوية مهما كان حجمها بدون مايكون عندك خبرة سابقة في مجال الشبكات. .◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ اما فى منحة ال Mobile Networks ❤ دى نبذة صغير جدا عن المحتوى اللى بيتقدم 2G ( GSM + GPRS + EDGE ) 3G ( CDMA + UMTS + HSPA ) 4G ( LTE + LTE Adv) 5G Intro to planning and optimization RBS basics transmission basic .◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ طبعا بتسأل دلوقتى ازاى هتقدر تقدم فى التدريب اللى محتاجه لصيف 2020 ؟؟ تحت هتلاقى التدريبات المتاحة فى (القاهرة - الاسكندرية) ونت بتملا الابلكيشن تقدر تختار المحافظة اللى حضرتك حابب تتدرب فيها .◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ جنب اسم التدريب هتلاقى لينك ابلكيشن التسجيل .. افتح لينك ابلكيشن التسجيل و سجل . CCNA : https://bit.ly/307Qnoa . Mobile Networks : https://bit.ly/38VewC6 ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ هيتم التواصل مع المقبولين فى التدريب ان شاء الله خلال يومين و بالتوفيق للكل ♥ بداية التدريب خلال 10 ايام ان شاء الله . ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ عناوين الفروع . فرع مدينة نصر هنستناك فى العنوان ده: اول عباس العقاد – عمارة 2/4 شاربع انور المفتى متفرع من اول عباس العقاد خلف كشرى التحرير و بنك QNB - امام مستشفى تبارك الدور التالت شقة رقم 5 . فرع الجيزة: ١٢ ش الدقى الرئيسي فوق مكتبة سمير وعلى الدور الثاني الدقى . فرع الاسكندرية : 696 طريق الحرية، لوران على ش أبو قير بجوار ش شعراوى مباشرًة . فرع المنصورة : حى الجامعة
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Dialog Axiata
Reload instantly through the Dialog Web Portal anytime, anywhere #DialogReload Like our page and stay updated on Dialog offers!
Dialog Axiata
Dialog Axiata
HLI-High Level Institute-
Facebook
"Séminaire ": Déblocage et Réparation de téléphones L’ONG « Aide aux Jeunes » ap ba w opportunité pou aprann : Déblocage et Réparation de téléphones gratis Apprenez à réparer, décoder, débloquer gmail Id , rooter et flasher les téléphones portables gratuitement Date : Samedi 22 Aout et Dimanche 23 Aout de 9h am – 4h pm Delmas 75, Lycée Horatius Laventure Une formation financée par l’ONG « Aide aux Jeunes », qui sera assurée par Dr.Phone Training Pas de frais d'inscriptions Seulement acheter livre séminaire a pour : 1000 gourdes Tout savoir sur le déblocage réseau, déblocage Gmail id et flashage 2e Edtion :wap resevewa logiciels de deblocage ak tutoriels pou retire ID sou n’importe téléphone Android Vini ak yon clé USB : 16 GB. Objectif de la formation Formation ap permet ou aprann tout sa w bezwen konnen pou vin yon technicien nan domaine reparation telephone 1- Comment fonctionne un smartphone ( Androi , Iphones) 2- Comment desimlocker(debloquer ) un telephone verouille sur Reseau 3- Comment debloquer un telephone Android bloque sur le compte gmail 4- Comment debloquer un iphone / apple ID lock 5- Comment flasher un telephone android , et iphone 6- Comment resoudre les pannes d’un telephone Programme de la formation Module 1 : Intro : Réparation Smartphones • Types de téléphones : Feature phone vs Smartphone : 2G, 3G, 4G, 5G/ Android , IOS • Jargon technique de la téléphonie : GSM, CDMA, GPRS,EDGE, UMTS, WCDMA,HSPA,LTE, Firmware,SOC, Mediatek, Qualcomm, SPD, Sim unlock Root, Reset,flash,Frp bypass • Fiche technique d’un smartphon • Configuration / Paramétrage d’un smartphone • Diagnostic des differents types de pannes des smartphones • Résoudre les pannes logicielles des smartphones • Modes : Mode Developer,Safe mode, recovery mode,Download mode,fastboot , DFU • Wipe cache partition, wipe data factory reset • Contrôler et réinitialiser un téléphone à distance Module 2 :Déblocage de téléphone(Sim unlock,network unlock) • Les différentes techniques de déblocage réseau • Déblocage T-mobile et Metro PCS • Déblocage Téléphone AT&T : Android et Iphones • Déblocage par IMEI (Services en ligne payants) • Déblocage direct ou par Cable • Déblocage à distance • Déblocage Iphone Module 3 :Logiciels de déblocage et de réparation( sim unlock software) • Installation Adb driver / USb drivers des téléphones • Installation et utilisation des logiciels de déblocage : • Z3x samsung Tool Pro, Z3x LG, Miracle Box,NCk dongle, Octopus • Déblocage direct avec logiciels. • Rooter un smartphone Android Module 4 :Frp bypass /Gmail Id ( méthodes pour débloquer un ID gmail ) • Déblocage Gmail ID : Méthode manuelle : Alcatel,Coolpad,Google Pixel HTC,Huawei,LG,Motorola,One Plus,Samsung , ZTE • Déblocage Gmail ID Samsung sur pc avec odin • Déblocae Gmail ID de tous les smartphones android mediatek • Déblocage Gmail Id avec OTG • Déblocage Gmail ID avec box & loader Module 5 :Flashage ( software change) • Update, restaurer, ou réparer un Iphone • Flasher un téléphone android :Samsung, LG • Flasher un téléphone Mediatek : Alcatel,blu ,ZTE Module 6 :Outils professionnels (Mobile Tools) • Logiciels de service professionnel pour téléphones :Chimeratool • Box et Dongle • Espionnage de téléphone Pour infos contact : Whatsapp number : 44965689
ICG - Innovation Construction Group
مهندسين اتصالات ❤ ركزوا معانا كدة علشان البوست ده بخصوص ملتقى التدريب الصيفى لسنة 2020 بالتعاون بين ICG و النقابة و مش محتاجين نتكلم عن قوة و خبرة المحاضرين اللى بيقدموا التدريب لان كتير منكم جرب فى تدريبات سابقة . دايما بنقول ان المهندس حياته عبارة عن ( وقت ) ! الوقت هو اللى بتقدر تبنى فيه نفسك و الوقت ده هو بردو اللى بيفرق مهندس عن التانى ازاى قدر يستغل الوقت ده فى تطوير نفسه . . التدريب المتاح لمهندسين اتصالات Mobile Networks و دى نبذة مختصرة جدا عن المحتوى اللى بيتقدم و هنبعتلك المحتوى كامل بعد التقديم <3 2G ( GSM + GPRS + EDGE ) 3G ( CDMA + UMTS + HSPA ) 4G ( LTE + LTE Adv) 5G Intro to planning and optimization RBS basics transmission basic .◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ ليه تحاول الحصول على منحة ال Mobile Networks فى ICG و نقابة المهندسين ؟؟ 1- المكان الوحيد فى مصر اللى التدريب فيه بيكون عبارة عن محاكاة لاكبر شركات الاتصالات فى مصر ❤ 2- المهندس / شريف خليل بسبب خبرته الكبيرة بيخلى المهندسين الحاصلين عالمنحة يقدروا يجتازوا اى انترفيو فى شركات الاتصالات الكبرى اللى فى السوق 3- بيتم عمل انترفيو و امتحان بنهاية التدريب مماثل لشركات الاتصالات الكبرى علشان نضمن انك استفدت اكبد استفادة من التدريب ❤ .◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ فى اسئلة كتير بتدور فى ذهنك .. ازاى بيتم توزيع شبكة الموبايل على المستخدمين ؟؟ ايه العوامل اللى بتتحكم فى جودة الشبكة و ازاى الموبايل بيستقبل الاشارة ؟؟ ايه هى ال Antenna و بتشتغل ازاى ؟؟ ايه اقصى عدد ممكن يعمل Access على الشبكة و بيتحدد ازاى و بيتوقف على ايه ؟؟ . فى الحقيقة انت كمهندس اتصالات مينفعش تبقى مش ملم بكل ده خصوصا ان الاسئلة اللى فوق دى هيتجاوب عنها بس فى اول ساعة لاول سيشن من منحة ال Mobile Networks لان المجال فيه تفاصيل اكتر من كدة بكتير . و ده اللى هنحاول نقدمهولك فى المنحة الخاصة بينا ان شاء الله ♥ .◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ ازاى اقدر اسجل فى المنحة ؟؟ هتلاقى تحت لينك ابلكيشن التسجيل افتحه و اقرا التفاصيل و سجل اسمك و هيتم التواصل مع المقبولين خلال 48 ساعة ان شاء الله ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ للتسجيل فى منحة ال Mobile Networks من هنا : https://bit.ly/38VewC6 ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ بداية التدريب يوم 15/8 ان شاء الله. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ عناوين الفروع . فرع مدينة نصر هنستناك فى العنوان ده: اول عباس العقاد – عمارة 2/4 شاربع انور المفتى متفرع من اول عباس العقاد خلف كشرى التحرير و بنك QNB - امام مستشفى تبارك الدور التالت شقة رقم 5 . فرع الجيزة: 38 شارع ربيع الجيزاوى – بجوار مترو الجيزة و محكمة الجيزة – بالبرج الادارى التابع لمحكمة الجيزة شقة رقم 82 . فرع الاسكندرية : 696 طريق الحرية، لوران على ش أبو قير بجوار ش شعراوى مباشرًة . فرع المنصورة : حى الجامعة - 13 ش اسامة بن زيد - بجوار صيدلية عمر بن الخطاب و قريب من ابو ريا . فرع اسيوط : شارع سلامة حجازي المتفرع من شارع النميس بجوار ديرا هاوس- تقسيم البترول - اسيوط . لينك الموقع بتاعنا لو عايز تعرف معلومات اكتر عننا : http://www.icggate.com/ . للتواصل لو عندك اى استفسار : 01156660429 – 01018057060 و متنساش تملا الابلكيشن اللى فوق فى الكورس اللى محتاجه و سيب الباقى علينا هنتابعك لحد متحضر ان شاء الله ♥ #ICG للتدريب الهندسى
HLI-High Level Institute-
Facebook
« Aide aux Jeunes » ap ba w opportunité pou aprann : Déblocage et Réparation de téléphones Apprenez à réparer, décoder, débloquer gmail Id , rooter et flasher les téléphones portables Date : Samedi 1er Aout et Dimanche 2 Aout de 9h am – 4h pm Frais à payer : 1500 gourdes ( Documents, Certificat inclus) Adresse : Delmas 33, no 14, A cote de la TNH Objectif de la formation Formation ap permet ou aprann tout sa w bezwen konnen pou vin yon technicien nan domaine reparation telephone 1- Comment fonctionne un smartphone ( Androi , Iphones) 2- Comment desimlocker(debloquer ) un telephone verouille sur Reseau 3- Comment debloquer un telephone Android bloque sur le compte gmail 4- Comment debloquer un iphone / apple ID lock 5- Comment flasher un telephone android , et iphone 6- Comment resoudre les pannes d’un telephone Programme de la formation Module 1 : Intro : Réparation Smartphones • Types de téléphones : Feature phone vs Smartphone : 2G, 3G, 4G, 5G/ Android , IOS • Jargon technique de la téléphonie : GSM, CDMA, GPRS,EDGE, UMTS, WCDMA,HSPA,LTE, Firmware,SOC, Mediatek, Qualcomm, SPD, Sim unlock Root, Reset,flash,Frp bypass • Fiche technique d’un smartphon • Configuration / Paramétrage d’un smartphone • Diagnostic des differents types de pannes des smartphones • Résoudre les pannes logicielles des smartphones • Modes : Mode Developer,Safe mode, recovery mode,Download mode,fastboot , DFU • Wipe cache partition, wipe data factory reset • Contrôler et réinitialiser un téléphone à distance Module 2 :Déblocage de téléphone(Sim unlock,network unlock) • Les différentes techniques de déblocage réseau • Déblocage T-mobile et Metro PCS • Déblocage Téléphone AT&T : Android et Iphones • Déblocage par IMEI (Services en ligne payants) • Déblocage direct ou par Cable • Déblocage à distance • Déblocage Iphone Module 3 :Logiciels de déblocage et de réparation( sim unlock software) • Installation Adb driver / USb drivers des téléphones • Installation et utilisation des logiciels de déblocage : • Z3x samsung Tool Pro, Z3x LG, Miracle Box,NCk dongle, Octopus • Déblocage direct avec logiciels. • Rooter un smartphone Android Module 4 :Frp bypass /Gmail Id ( méthodes pour débloquer un ID gmail ) • Déblocage Gmail ID : Méthode manuelle : Alcatel,Coolpad,Google Pixel HTC,Huawei,LG,Motorola,One Plus,Samsung , ZTE • Déblocage Gmail ID Samsung sur pc avec odin • Déblocae Gmail ID de tous les smartphones android mediatek • Déblocage Gmail Id avec OTG • Déblocage Gmail ID avec box & loader Module 5 :Flashage ( software change) • Update, restaurer, ou réparer un Iphone • Flasher un téléphone android :Samsung, LG • Flasher un téléphone Mediatek : Alcatel,blu ,ZTE Module 6 :Outils professionnels (Mobile Tools) • Logiciels de service professionnel pour téléphones :Chimeratool • Box et Dongle • Espionnage de téléphone Pour infos contact : Whatsapp number : 44965689
Mobile | TV | Home Electronics | Home Appliances | Samsung US
نمنحكم تكنولوجيا راقية .. مع احدث الهواتف من سامسونج Galaxy S20 Ultra 5G .. جديد مختم من الرواد دائما محلات نايف بارق للإلكترونيات المحدودة المتميزون في تكنولوجيا الموبايل ****************************** Galaxy S20 Ultra 5G .. جديد مختم يعمل بشريحة اي نظام .. اما GSM او CDMA ذاكرة داخلية 128 جيجا وبسعر مغرب فقط (960 دولار ) ****************************** للاطلاع على المزيد من المواصفات والصور للجهاز على الرابط : https://www.samsung.com/us/mobile/galaxy-s20-5g/ ****************************** نايـــف بارق للإلكترونيــــات المحــــــدودة المرگز الرئيسي صنعاء- الحصبه -امام وزارة الاداره المحلية : تـ/ 01/222125 فرع الحديدة : شارع صنعاء مقابل شركة TCLتـ/03204442 فرع عمران : الشارع العام تـ/07/601496 ****************************** للاستفسار عن باقي المحافضاتـ سـ / 01/222125) او التواصل مع الموظفين القائمين بهذة الصفحة ****************************** ملاحظة :: للاخوة اصحاب محلات الجوالات في جميع المحافظات والراغبون في الشراء من كل الموديلات لهم اسعار وعمولات خاصة ويمكنهم التواصل للتنسيق والاستفسار على الرقم التالي: 01222125
Watch Free Online Movies, TV Shows, Web Series, Short Videos & News | Dialog
Without any data charges for Dialog customers Watch now https://dlg.lk/viu #StayHome #WatchTv #WatchMovies
Dialog Axiata
Need more data to continue your child’s education via Office 365 including Microsoft Teams? ‍ Dialog Home Broadband offers a 20GB Data bundle for Office 365 (MS teams, Office, Outlook) usage for just Rs.100+tax per month exclusively for Postpaid customers. To activate, type BBO365HBB Account No. & SMS to 678 from a Dialog mobile or 0777678678 from any other mobile network. T&C
Dialog Axiata
Need more data to continue your child’s education via Office 365 including Microsoft Teams? ‍ Dialog Home Broadband offers a 20GB Data bundle for Office 365 (MS teams, Office, Outlook) usage for just Rs.100+tax per month exclusively for Postpaid customers. To activate, type BBO365HBB Account No. & SMS to 678 from a Dialog mobile or 0777678678 from any other mobile network. T&C
Dialog Axiata
ඩයලොග් සමාගම සහ Huawei සමාගම සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ (MOH) පවතින ජාතික රෝහල්, ශික්ෂණ රෝහල්, දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල් සහ අනුගත කර තිබෙන කොවිඩ් -19 ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානද ඇතුළත් වන පරිදි රෝහල් 30 ක් වෙත අංග සම්පූර්ණ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ යටිතල පහසුකම් හා සබඳතා පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කර තිබේ.
Watch Free Online Movies, TV Shows, Web Series, Short Videos & News | Dialog
Without any data charges for Dialog customers Watch now https://dlg.lk/viu #StayHome #WatchTv #WatchMovies