Award-winning Case Study For Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour By Adspy - BigSpy

bigspy

Facebook is the world’s largest social media platform. 80% of brands choose to advertise on Facebook, which is full of business opportunities. Whether it’s individual users, small and medium enterprises like “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour”, or large enterprises, they have established a Facebook page for advertising and promotion. “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” chose to advertise on Facebook and achieved success. Now, BigSpy do a case study and research on “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” through the method of adspy!

Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour Facebook ad Introduction by ad spy method

“Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” introduction:Անհատական և խմբային տուրեր Հայաստանի և Վրաստանի ողջ տարածքով:

“Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” Facebook ads last run:2020-02-25 08:30:12

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.

BigSpy tracks and analyzes “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” ads data to help “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” find the best conversion ad creatives and ad copy. BigSpy makes the advertising world transparent, helps more businesses to increase sales conversions through adspy. 

Now BigSpy generates an ad report for “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour”. In this report, we analyze in detail the best ad cases of “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour”.

Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour Top3 Ads Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour
Ad title Photos from Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour's post Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour Photos de la publication de Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour
Ad text Շտապի՜ր միանալ ձմեռային մեր ամենապահանջված տուրերից մեկին դեպի Ծաղկաձոր ⏰Տևողությունը - 10:00-1...  ԱՆԱԿՆԿԱ՜Լ ✨ Եթե 2019 թվականի ընթացքում մասնակցել եք մեզ հետ տուրերի, ուրեմն շտապե՜ք մեր գրասեն... ♥♥♥Սիրահարների տոնն անցկացրեք Վրաստանում կամ Ծաղկաձորում ♥♥♥ Փետրվարի 14-16 - Վրաստան 3 օր - 29...
CTA type N/A MESSAGE_PAGE N/A
Ad format Image Image Image
Categories other other other
Duration 1 days 1 days 1 days
Like 42 369 318

Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour Facebook ad case study and analytics

1.Ad format case study:

The ad formats used by “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” top 3 ads are: Image,Image, and Image.

Ad format analytics and optimization suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will show more video ads to users. So, to get more ad reach, consider video ads.

“Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” likes to use Image ads as material. In fact, Facebook’s creatives determine the user’s first sense. “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” perform A / B testing on different creatives and use different creatives according to different audience types. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry’s latest ads and competitors’ ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Ad copy case study:

  1st 2nd 3rd
Ad title Photos from Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour's post Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour Photos de la publication de Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour
Ad text  Շտապի՜ր միանալ ձմեռային մեր ամենապահանջված տուրերից մեկին դեպի Ծաղկաձոր ⏰Տևողությունը - 10:00-1...   ԱՆԱԿՆԿԱ՜Լ ✨ Եթե 2019 թվականի ընթացքում մասնակցել եք մեզ հետ տուրերի, ուրեմն շտապե՜ք մեր գրասեն...  ♥♥♥Սիրահարների տոնն անցկացրեք Վրաստանում կամ Ծաղկաձորում ♥♥♥ Փետրվարի 14-16 - Վրաստան 3 օր - 29...
Ad type  other  other  other
Ad word count 877  195  261

The text in the ad is an important part of the ad, and it is the key to let the ad users convert into actual customers. Among all the ads of “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour”, the text type used is other to obtain the best ad performance. “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” can use this copy style more. On the other hand, “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” mainly conducts A / B testing on the copy, because the different lengths of the copy, the symbols used, and the subject of the copy all directly affect the CTR.

Ad copy analytics and optimization suggestions:

Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user’s psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing an ad copy, “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” can learn competitors how to write a good ad copy.

3. Type of CTA case study:

The types of CTA used by “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” are:N/A,MESSAGE_PAGE,N/A.

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it.
In the 1st ad, the use of “N/A” help “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” gets a higher conversion.

CTA analytics and optimization recommendations:

Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for the “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” test.

4. Ad schedule case study:

When doing Facebook ad marketing, “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” top 3 ads schedules are: 1 days,1 days, and 1 days.

Ad scheduling analytics and optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook ad report, you will find that the “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour”‘s top 1 ad duration is 1 days. Every advertisement has a life cycle.
“Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” should put ads in the best time period, so that ads get the most value in a limited time.

Related “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour” ad case study report

If you want to check the best ad case study of other advertisers related to “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour”, you can click the name below to view the related report.

Finally, the above is the ad spy and case study for “Արշավներ Ակումբ տուր / Arshavner Akumb tour”. The analytics and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through BigSpy. In real advertising marketing, marketers also need to have an in-depth analysis of products, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.