ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف Case Study Adspy Report of Best Ads - BigSpy

Facebook is the world’s largest social media platform, with 60% of brands marketing on Facebook.Facebook is a platform full of business opportunities. Whether it is individual users, small and medium enterprises, or large enterprises, they have established brand pages on Facebook for advertising and promotion. “ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف” chose to advertise on Facebook and achieved success. Now we analyze its successful advertising experience through BigSpy.

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.

BigSpy tracks “ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف” ads and analyzes advertising data to help “ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف” find the best conversion creatives and ad copy.BigSpy makes the advertising world transparent, allowing more businesses to increase sales conversions through advertising spies. Now BigSpy generates an advertisement report for “ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف”, and the link is “advertiser report“. In this report, we analyze in detail the best advertising cases of “ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف”.

ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف Facebook adspy

“ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف” introduction:سونار ثلاثي رباعي خماسي الابعاد إيكو قلب الأطفال و الكبار دوبلر شرايين و الاطراف أورده للمخ الرقبه القضيب سونار البطن و الحوض و الحمل

“ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف” Facebook ads last run:2020-02-17 05:20:32

Top3 Advertising Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف
Ad title Fotos de la biografía Fotos de la biografía ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف
Ad text ليه تعمل فحص الدوبلر ثلاثي الابعاد فى مركز #التراسكان ؟! : ⁦✔⁩ تحليل كامل عن مدي كفاءة الشراي... تعاليلنا نشوف وش النونو واضح و خدي احلي كارت وش ليه و مش لازم تعملي الفحص كامل لو عاوزه تشوفي وش... مع #د_هيثم_عارف في #التراسكان هتعملي ال5D تلات مرات بتخفيض ٥٠% في التالت و الخامس و السابع 🤳‍‍‍‍...
CTA type N/A N/A MESSAGE_PAGE
Ad format Image Image Image
Categories other other Medical Center
Duration 1 days 1 days 39 days
Like 1063 1302 170

ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف facebook ad case analytics and study

1.Advertising format and material analysis:

The advertising formats used by “ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف” top 3 ads are Image,Image, and Image.

Ad Format Optimization Suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will give priority to displaying videos to user news sources. So, to get more advertising reach, consider video advertising.

In summary: Facebook’s creatives determine the user’s first sense of advertising. A / B testing of different creatives is required, and different creatives are used for different audiences. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry’s latest ads and competitors’ ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Advertising copy analysis and study:

 1st2nd3rd
Ad titleFotos de la biografíaFotos de la biografíaألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف
Ad text ليه تعمل فحص الدوبلر ثلاثي الابعاد فى مركز #التراسكان ؟! : ⁦✔⁩ تحليل كامل عن مدي كفاءة الشراي... تعاليلنا نشوف وش النونو واضح و خدي احلي كارت وش ليه و مش لازم تعملي الفحص كامل لو عاوزه تشوفي وش... مع #د_هيثم_عارف في #التراسكان هتعملي ال5D تلات مرات بتخفيض ٥٠% في التالت و الخامس و السابع 🤳‍‍‍‍...
Ad type other other other
Ad word count731 117 322

Ad copy optimization suggestions:

Although copywriting accounts for a small part of advertising, copywriting can directly affect the click-through rate of ads. Among all the ads of “ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف”, the text type used is other to obtain the best advertising results. “ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف” can use this copy style more. On the other hand, Advertising copy requires A / B testing, because the length of copy, spacing, and size of fonts, white space, etc. are all different.

Summary: Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user’s psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing ad copy, advertisers can learn how to design good ad copy.

3. Type of CTA analytics and study:

The types of CTA used by “ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف” are:N/A,N/A,MESSAGE_PAGE.

CTA optimization recommendations:

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it. Adding a call to action to your Facebook ad lets users know what to expect from the other side of the ad.

In the 1st advertising case, the use of “N/A” help “ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف” gets a higher conversion.

In summary: Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for your test.

4. Advertising schedule:

“ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف” When Facebook ads are placed on Facebook, the ad schedules are 1 days,1 days, and 39 days.

Ad scheduling optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook advertising report, which day and time will you get the results. With this, you can set the schedule for your ads so that they only run during valuable time periods.

Finally, the above is the analysis and optimization suggestions for the Facebook ads of “ألتراسكان للسونار رباعي و خماسي الأبعاد و الدوبلر و الايكو د.هيثم عارف”. The analysis and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through Bigspy. In real advertising marketing, marketers also need to have in-depth analysis of products through BigSpy, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.