เครื่องมือช่าง hardware to home Case Study Adspy Report of Best Ads - BigSpy

Facebook is the world’s largest social media platform, with 60% of brands marketing on Facebook.Facebook is a platform full of business opportunities. Whether it is individual users, small and medium enterprises, or large enterprises, they have established brand pages on Facebook for advertising and promotion. “เครื่องมือช่าง hardware to home” chose to advertise on Facebook and achieved success. Now we analyze its successful advertising experience through BigSpy.

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.

BigSpy tracks “เครื่องมือช่าง hardware to home” ads and analyzes advertising data to help “เครื่องมือช่าง hardware to home” find the best conversion creatives and ad copy.BigSpy makes the advertising world transparent, allowing more businesses to increase sales conversions through advertising spies. Now BigSpy generates an advertisement report for “เครื่องมือช่าง hardware to home”, and the link is “advertiser report“. In this report, we analyze in detail the best advertising cases of “เครื่องมือช่าง hardware to home”.

เครื่องมือช่าง hardware to home Facebook adspy

“เครื่องมือช่าง hardware to home” introduction:จำหน่ายเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ บริการเก็บเงินปลายทาง

“เครื่องมือช่าง hardware to home” Facebook ads last run:2020-02-11 03:54:30

Top3 Advertising Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers เครื่องมือช่าง hardware to home เครื่องมือช่าง hardware to home เครื่องมือช่าง hardware to home
Ad title Photos from เครื่องมือช่าง hardware to home's post Photos from เครื่องมือช่าง hardware to home's post Photos from เครื่องมือช่าง hardware to home's post
Ad text #อุปกรณ์เสริม #งานช่าง #งานDiy ✅งานไม้ งานเหล็ก เชิญแวะดู แวะชมก่อนครับ ✅ราคาในภาพ รวมค... #เชิญแวะชมชุดอุปกรณ์เสริมงานช่างมาใหม่กันก่อนครับ ✅ราคาตามป้าย ไม่มีบวกเพิ่ม จัดส่งฟรี ชำระเงิ... ✅งานdiy งานต่อเติม มีติดบ้านไว้กับอุปกรณ์เสริมงานช่าง ช่วยให้คุณพ่อบ้านทำงานง่ายขึ้น ✅สินค้าคุณภ...
CTA type N/A N/A MESSAGE_PAGE
Ad format Carousel Carousel Carousel
Categories Tools/Equipment Tools/Equipment Tools/Equipment
Duration 9 days 1 days 78 days
Like 2 128 588

เครื่องมือช่าง hardware to home facebook ad case analytics and study

1.Advertising format and material analysis:

The advertising formats used by “เครื่องมือช่าง hardware to home” top 3 ads are Carousel,Carousel, and Carousel.

Ad Format Optimization Suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will give priority to displaying videos to user news sources. So, to get more advertising reach, consider video advertising.

In summary: Facebook’s creatives determine the user’s first sense of advertising. A / B testing of different creatives is required, and different creatives are used for different audiences. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry’s latest ads and competitors’ ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Advertising copy analysis and study:

 1st2nd3rd
Ad titlePhotos from เครื่องมือช่าง hardware to home's postPhotos from เครื่องมือช่าง hardware to home's postPhotos from เครื่องมือช่าง hardware to home's post
Ad text #อุปกรณ์เสริม #งานช่าง #งานDiy ✅งานไม้ งานเหล็ก เชิญแวะดู แวะชมก่อนครับ ✅ราคาในภาพ รวมค... #เชิญแวะชมชุดอุปกรณ์เสริมงานช่างมาใหม่กันก่อนครับ ✅ราคาตามป้าย ไม่มีบวกเพิ่ม จัดส่งฟรี ชำระเงิ... ✅งานdiy งานต่อเติม มีติดบ้านไว้กับอุปกรณ์เสริมงานช่าง ช่วยให้คุณพ่อบ้านทำงานง่ายขึ้น ✅สินค้าคุณภ...
Ad type other other other
Ad word count426 396 522

Ad copy optimization suggestions:

Although copywriting accounts for a small part of advertising, copywriting can directly affect the click-through rate of ads. Among all the ads of “เครื่องมือช่าง hardware to home”, the text type used is other to obtain the best advertising results. “เครื่องมือช่าง hardware to home” can use this copy style more. On the other hand, Advertising copy requires A / B testing, because the length of copy, spacing, and size of fonts, white space, etc. are all different.

Summary: Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user’s psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing ad copy, advertisers can learn how to design good ad copy.

3. Type of CTA analytics and study:

The types of CTA used by “เครื่องมือช่าง hardware to home” are:N/A,N/A,MESSAGE_PAGE.

CTA optimization recommendations:

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it. Adding a call to action to your Facebook ad lets users know what to expect from the other side of the ad.

In the 1st advertising case, the use of “N/A” help “เครื่องมือช่าง hardware to home” gets a higher conversion.

In summary: Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for your test.

4. Advertising schedule:

“เครื่องมือช่าง hardware to home” When Facebook ads are placed on Facebook, the ad schedules are 9 days,1 days, and 78 days.

Ad scheduling optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook advertising report, which day and time will you get the results. With this, you can set the schedule for your ads so that they only run during valuable time periods.

Finally, the above is the analysis and optimization suggestions for the Facebook ads of “เครื่องมือช่าง hardware to home”. The analysis and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through Bigspy. In real advertising marketing, marketers also need to have in-depth analysis of products through BigSpy, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.