ชวนชื่น โดย มั่นคง Case Study Adspy Report of Best Ads - BigSpy

Facebook is the world’s largest social media platform, with 60% of brands marketing on Facebook.Facebook is a platform full of business opportunities. Whether it is individual users, small and medium enterprises, or large enterprises, they have established brand pages on Facebook for advertising and promotion. “ชวนชื่น โดย มั่นคง” chose to advertise on Facebook and achieved success. Now we analyze its successful advertising experience through BigSpy.

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.

BigSpy tracks “ชวนชื่น โดย มั่นคง” ads and analyzes advertising data to help “ชวนชื่น โดย มั่นคง” find the best conversion creatives and ad copy.BigSpy makes the advertising world transparent, allowing more businesses to increase sales conversions through advertising spies. Now BigSpy generates an advertisement report for “ชวนชื่น โดย มั่นคง”, and the link is “advertiser report“. In this report, we analyze in detail the best advertising cases of “ชวนชื่น โดย มั่นคง”.

ชวนชื่น โดย มั่นคง Facebook adspy

“ชวนชื่น โดย มั่นคง” introduction:"มั่นคง" เราสร้างบ้านที่มีแต่ความสุข ให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกัน

“ชวนชื่น โดย มั่นคง” Facebook ads last run:2020-02-17 05:20:32

Top3 Advertising Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers ชวนชื่น โดย มั่นคง ชวนชื่น โดย มั่นคง ชวนชื่น โดย มั่นคง
Ad title จอง+สัญญา เพียง 9,999 บ* ชวนชื่น ทาวน์ แก้วอินทร์ บางใหญ่ จอง+สัญญา แค่ 9,999 บ.ชวนชื่น ทาวน์ ราชพฤกษ์ 345 Photos de la publication de ชวนชื่น โดย มั่นคง
Ad text ทาวน์โฮม Size XL 4 ห้องนอน 3 น้ำ เริ่ม 21 ตร.ว. ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 เมตร จ... ทาวน์โฮม SIze XL เริ่ม 23 ตร.ว. หน้ากว้าง 5.7 เมตร จอดรถ 2 คัน วัสดุเทียบเท่าบ้านเดี่ยว จอง+สัญญา... หนูไม่อั้น...ต้อนรับวาเลนไทน์ #ทาวน์โฮมSizeXL พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม. จอง+สัญญา 9,999 บ. ผ่อนต่ำ...
CTA type SIGN_UP SIGN_UP N/A
Ad format Carousel Carousel Image
Categories other other other
Duration 4 days 1 days 7 days
Like 118 181 1080

ชวนชื่น โดย มั่นคง facebook ad case analytics and study

1.Advertising format and material analysis:

The advertising formats used by “ชวนชื่น โดย มั่นคง” top 3 ads are Carousel,Carousel, and Image.

Ad Format Optimization Suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will give priority to displaying videos to user news sources. So, to get more advertising reach, consider video advertising.

In summary: Facebook’s creatives determine the user’s first sense of advertising. A / B testing of different creatives is required, and different creatives are used for different audiences. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry’s latest ads and competitors’ ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Advertising copy analysis and study:

 1st2nd3rd
Ad titleจอง+สัญญา เพียง 9,999 บ* ชวนชื่น ทาวน์ แก้วอินทร์ บางใหญ่จอง+สัญญา แค่ 9,999 บ.ชวนชื่น ทาวน์ ราชพฤกษ์ 345Photos de la publication de ชวนชื่น โดย มั่นคง
Ad text ทาวน์โฮม Size XL 4 ห้องนอน 3 น้ำ เริ่ม 21 ตร.ว. ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 เมตร จ... ทาวน์โฮม SIze XL เริ่ม 23 ตร.ว. หน้ากว้าง 5.7 เมตร จอดรถ 2 คัน วัสดุเทียบเท่าบ้านเดี่ยว จอง+สัญญา... หนูไม่อั้น...ต้อนรับวาเลนไทน์ #ทาวน์โฮมSizeXL พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม. จอง+สัญญา 9,999 บ. ผ่อนต่ำ...
Ad type other other other
Ad word count1185 1029 1502

Ad copy optimization suggestions:

Although copywriting accounts for a small part of advertising, copywriting can directly affect the click-through rate of ads. Among all the ads of “ชวนชื่น โดย มั่นคง”, the text type used is other to obtain the best advertising results. “ชวนชื่น โดย มั่นคง” can use this copy style more. On the other hand, Advertising copy requires A / B testing, because the length of copy, spacing, and size of fonts, white space, etc. are all different.

Summary: Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user’s psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing ad copy, advertisers can learn how to design good ad copy.

3. Type of CTA analytics and study:

The types of CTA used by “ชวนชื่น โดย มั่นคง” are:SIGN_UP,SIGN_UP,N/A.

CTA optimization recommendations:

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it. Adding a call to action to your Facebook ad lets users know what to expect from the other side of the ad.

In the 1st advertising case, the use of “SIGN_UP” help “ชวนชื่น โดย มั่นคง” gets a higher conversion.

In summary: Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for your test.

4. Advertising schedule:

“ชวนชื่น โดย มั่นคง” When Facebook ads are placed on Facebook, the ad schedules are 4 days,1 days, and 7 days.

Ad scheduling optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook advertising report, which day and time will you get the results. With this, you can set the schedule for your ads so that they only run during valuable time periods.

Finally, the above is the analysis and optimization suggestions for the Facebook ads of “ชวนชื่น โดย มั่นคง”. The analysis and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through Bigspy. In real advertising marketing, marketers also need to have in-depth analysis of products through BigSpy, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.