კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri Case Study Adspy Report of Best Ads - BigSpy

Facebook is the world’s largest social media platform, with 60% of brands marketing on Facebook.Facebook is a platform full of business opportunities. Whether it is individual users, small and medium enterprises, or large enterprises, they have established brand pages on Facebook for advertising and promotion. “კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri” chose to advertise on Facebook and achieved success. Now we analyze its successful advertising experience through BigSpy.

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.

BigSpy tracks “კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri” ads and analyzes advertising data to help “კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri” find the best conversion creatives and ad copy.BigSpy makes the advertising world transparent, allowing more businesses to increase sales conversions through advertising spies. Now BigSpy generates an advertisement report for “კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri”, and the link is “advertiser report“. In this report, we analyze in detail the best advertising cases of “კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri”.

კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri Facebook adspy

“კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri” introduction:

“კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri” Facebook ads last run:2020-02-17 05:16:30

Top3 Advertising Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri
Ad title გთავაზობთ მთლიანი ხერხემლისა და ზურგის ტვინის მაგნიტურ–რეზონანსულ ტომოგრაფიას უფასო კონსულტაციის დღეები გთავაზობთ მთლიანი სხეულის მაგნიტურ–რეზონანსულ კვლევას
Ad text  აქცია ძალაშია ყოველდღე, ორშაბათის გარდა! ქირურგიის ეროვნული ცენტრის მისამართი: ქალაქი თბილისი,... ქირურგიის ეროვნული ცენტრი გთავაზობთ ექიმების უფასო კონსულტაციებს. ქირურგიის ეროვნული ცენტრის მის... კვლევა წარმოებს კომპანია Toshiba-ს უახლესი თაობის მაგნიტურ–რეზონანსულ ტომოგრაფზე Vantage Elan, რო...
CTA type N/A N/A N/A
Ad format Image Image Image
Categories other other other
Duration 239 days 208 days 237 days
Like 4422 1436 1764

კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri facebook ad case analytics and study

1.Advertising format and material analysis:

The advertising formats used by “კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri” top 3 ads are Image,Image, and Image.

Ad Format Optimization Suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will give priority to displaying videos to user news sources. So, to get more advertising reach, consider video advertising.

In summary: Facebook’s creatives determine the user’s first sense of advertising. A / B testing of different creatives is required, and different creatives are used for different audiences. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry’s latest ads and competitors’ ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Advertising copy analysis and study:

 1st2nd3rd
Ad titleგთავაზობთ მთლიანი ხერხემლისა და ზურგის ტვინის მაგნიტურ–რეზონანსულ ტომოგრაფიასუფასო კონსულტაციის დღეებიგთავაზობთ მთლიანი სხეულის მაგნიტურ–რეზონანსულ კვლევას
Ad text  აქცია ძალაშია ყოველდღე, ორშაბათის გარდა! ქირურგიის ეროვნული ცენტრის მისამართი: ქალაქი თბილისი,... ქირურგიის ეროვნული ცენტრი გთავაზობთ ექიმების უფასო კონსულტაციებს. ქირურგიის ეროვნული ცენტრის მის... კვლევა წარმოებს კომპანია Toshiba-ს უახლესი თაობის მაგნიტურ–რეზონანსულ ტომოგრაფზე Vantage Elan, რო...
Ad type other other other
Ad word count272 295 575

Ad copy optimization suggestions:

Although copywriting accounts for a small part of advertising, copywriting can directly affect the click-through rate of ads. Among all the ads of “კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri”, the text type used is other to obtain the best advertising results. “კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri” can use this copy style more. On the other hand, Advertising copy requires A / B testing, because the length of copy, spacing, and size of fonts, white space, etc. are all different.

Summary: Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user’s psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing ad copy, advertisers can learn how to design good ad copy.

3. Type of CTA analytics and study:

The types of CTA used by “კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri” are:N/A,N/A,N/A.

CTA optimization recommendations:

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it. Adding a call to action to your Facebook ad lets users know what to expect from the other side of the ad.

In the 1st advertising case, the use of “N/A” help “კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri” gets a higher conversion.

In summary: Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for your test.

4. Advertising schedule:

“კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri” When Facebook ads are placed on Facebook, the ad schedules are 239 days,208 days, and 237 days.

Ad scheduling optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook advertising report, which day and time will you get the results. With this, you can set the schedule for your ads so that they only run during valuable time periods.

Finally, the above is the analysis and optimization suggestions for the Facebook ads of “კ.ერისთავის სახ.ქირურგიის ეროვნული ცენტრი/Qirurgiis Erovnuli Centri”. The analysis and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through Bigspy. In real advertising marketing, marketers also need to have in-depth analysis of products through BigSpy, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.