ภูมิสมดุล BIM Case Study Adspy Report of Best Ads - BigSpy

Facebook is the world’s largest social media platform, with 60% of brands marketing on Facebook.Facebook is a platform full of business opportunities. Whether it is individual users, small and medium enterprises, or large enterprises, they have established brand pages on Facebook for advertising and promotion. “ภูมิสมดุล BIM” chose to advertise on Facebook and achieved success. Now we analyze its successful advertising experience through BigSpy.

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.

BigSpy tracks “ภูมิสมดุล BIM” ads and analyzes advertising data to help “ภูมิสมดุล BIM” find the best conversion creatives and ad copy.BigSpy makes the advertising world transparent, allowing more businesses to increase sales conversions through advertising spies. Now BigSpy generates an advertisement report for “ภูมิสมดุล BIM”, and the link is “advertiser report“. In this report, we analyze in detail the best advertising cases of “ภูมิสมดุล BIM”.

ภูมิสมดุล BIM Facebook adspy

“ภูมิสมดุล BIM” introduction:ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สกัดจากมังคุด ฝรั่ง บัวบก งาดำ และถั่วเหลือง

“ภูมิสมดุล BIM” Facebook ads last run:2020-02-17 05:04:30

Top3 Advertising Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers ภูมิสมดุล BIM ภูมิสมดุล BIM ภูมิสมดุล BIM
Ad title อาม่า (เข่าเสื่อม) สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ติดเชื้อ HIV เนื้อร้าย 8 ท่าน
Ad text ปวดเข่ามา 2 ปี เจ็บจนเดินไม่ได้ เวลาไปห้างต้องใช้รถเข็น หมอบอกเข่าเสื่อม ต้องผ่าเข่า แต่ตัดสินใจ... ลดความเสี่ยงติดเชื้อฉวยโอกาส ด้วยการสร้างเม็ดเลือดขาว Th17 . มีข้อมูลยืนยันจากงานวิจัยของคณะนักวิ... APCO ได้เชิญผู้ที่ประสบผลสำเร็จ จากการแก้ไขปัญหาเนื้อร้ายมาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจก...
CTA type MESSAGE_PAGE MESSAGE_PAGE MESSAGE_PAGE
Ad format Video Video Video
Categories Health/Beauty Health/Beauty Health/Beauty
Duration 61 days 16 days 34 days
Like 119 10 3717

ภูมิสมดุล BIM facebook ad case analytics and study

1.Advertising format and material analysis:

The advertising formats used by “ภูมิสมดุล BIM” top 3 ads are Video,Video, and Video.

Ad Format Optimization Suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will give priority to displaying videos to user news sources. So, to get more advertising reach, consider video advertising.

In summary: Facebook’s creatives determine the user’s first sense of advertising. A / B testing of different creatives is required, and different creatives are used for different audiences. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry’s latest ads and competitors’ ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Advertising copy analysis and study:

 1st2nd3rd
Ad titleอาม่า (เข่าเสื่อม)สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ติดเชื้อ HIVเนื้อร้าย 8 ท่าน
Ad text ปวดเข่ามา 2 ปี เจ็บจนเดินไม่ได้ เวลาไปห้างต้องใช้รถเข็น หมอบอกเข่าเสื่อม ต้องผ่าเข่า แต่ตัดสินใจ... ลดความเสี่ยงติดเชื้อฉวยโอกาส ด้วยการสร้างเม็ดเลือดขาว Th17 . มีข้อมูลยืนยันจากงานวิจัยของคณะนักวิ... APCO ได้เชิญผู้ที่ประสบผลสำเร็จ จากการแก้ไขปัญหาเนื้อร้ายมาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจก...
Ad type other other other
Ad word count737 872 1237

Ad copy optimization suggestions:

Although copywriting accounts for a small part of advertising, copywriting can directly affect the click-through rate of ads. Among all the ads of “ภูมิสมดุล BIM”, the text type used is other to obtain the best advertising results. “ภูมิสมดุล BIM” can use this copy style more. On the other hand, Advertising copy requires A / B testing, because the length of copy, spacing, and size of fonts, white space, etc. are all different.

Summary: Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user’s psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing ad copy, advertisers can learn how to design good ad copy.

3. Type of CTA analytics and study:

The types of CTA used by “ภูมิสมดุล BIM” are:MESSAGE_PAGE,MESSAGE_PAGE,MESSAGE_PAGE.

CTA optimization recommendations:

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it. Adding a call to action to your Facebook ad lets users know what to expect from the other side of the ad.

In the 1st advertising case, the use of “MESSAGE_PAGE” help “ภูมิสมดุล BIM” gets a higher conversion.

In summary: Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for your test.

4. Advertising schedule:

“ภูมิสมดุล BIM” When Facebook ads are placed on Facebook, the ad schedules are 61 days,16 days, and 34 days.

Ad scheduling optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook advertising report, which day and time will you get the results. With this, you can set the schedule for your ads so that they only run during valuable time periods.

Finally, the above is the analysis and optimization suggestions for the Facebook ads of “ภูมิสมดุล BIM”. The analysis and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through Bigspy. In real advertising marketing, marketers also need to have in-depth analysis of products through BigSpy, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.