فلسطين سنتر Case Study Adspy Report of Best Ads - BigSpy

Facebook is the world’s largest social media platform, with 60% of brands marketing on Facebook.Facebook is a platform full of business opportunities. Whether it is individual users, small and medium enterprises, or large enterprises, they have established brand pages on Facebook for advertising and promotion. “فلسطين سنتر” chose to advertise on Facebook and achieved success. Now we analyze its successful advertising experience through BigSpy.

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.

BigSpy tracks “فلسطين سنتر” ads and analyzes advertising data to help “فلسطين سنتر” find the best conversion creatives and ad copy.BigSpy makes the advertising world transparent, allowing more businesses to increase sales conversions through advertising spies. Now BigSpy generates an advertisement report for “فلسطين سنتر”, and the link is “advertiser report“. In this report, we analyze in detail the best advertising cases of “فلسطين سنتر”.

فلسطين سنتر Facebook adspy

“فلسطين سنتر” introduction:بضاعتنا من (دبي) فقط وحصريا

“فلسطين سنتر” Facebook ads last run:2019-11-01 14:40:11

Top3 Advertising Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers فلسطين سنتر فلسطين سنتر فلسطين سنتر
Ad title Photos from ‎فلسطين سنتر‎'s post Photos from ‎فلسطين سنتر‎'s post فلسطين سنتر
Ad text #دلع_فونك_البيع_بالجمله_والمفرد وصلتنا مجموعة جديده من اكسسوار الموبايل✌️ هذا البوست يحتوي على ... #دلع_فونك البيع بالجمله والمفرد موديل كرستال جديد لكل الايفونات نوعيه ممتازه(جلاتين والخلف بلاستك... #دلع_فونك_البيع_بالجمله_والمفرد درع عالمي وعجيب مغناطيس(يصير دفتري من كل الجهات) يحتوي على زجاج...
CTA type N/A N/A N/A
Ad format Carousel Carousel Video
Categories Clothing (Brand) Clothing (Brand) Clothing (Brand)
Duration 2 days 1 days 1 days
Like 725 372 116

فلسطين سنتر facebook ad case analytics and study

1.Advertising format and material analysis:

The advertising formats used by “فلسطين سنتر” top 3 ads are Carousel,Carousel, and Video.

Ad Format Optimization Suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will give priority to displaying videos to user news sources. So, to get more advertising reach, consider video advertising.

In summary: Facebook’s creatives determine the user’s first sense of advertising. A / B testing of different creatives is required, and different creatives are used for different audiences. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry’s latest ads and competitors’ ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Advertising copy analysis and study:

 1st2nd3rd
Ad titlePhotos from ‎فلسطين سنتر‎'s postPhotos from ‎فلسطين سنتر‎'s postفلسطين سنتر
Ad text #دلع_فونك_البيع_بالجمله_والمفرد وصلتنا مجموعة جديده من اكسسوار الموبايل✌️ هذا البوست يحتوي على ... #دلع_فونك البيع بالجمله والمفرد موديل كرستال جديد لكل الايفونات نوعيه ممتازه(جلاتين والخلف بلاستك... #دلع_فونك_البيع_بالجمله_والمفرد درع عالمي وعجيب مغناطيس(يصير دفتري من كل الجهات) يحتوي على زجاج...
Ad type other other other
Ad word count577 406 519

Ad copy optimization suggestions:

Although copywriting accounts for a small part of advertising, copywriting can directly affect the click-through rate of ads. Among all the ads of “فلسطين سنتر”, the text type used is other to obtain the best advertising results. “فلسطين سنتر” can use this copy style more. On the other hand, Advertising copy requires A / B testing, because the length of copy, spacing, and size of fonts, white space, etc. are all different.

Summary: Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user’s psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing ad copy, advertisers can learn how to design good ad copy.

3. Type of CTA analytics and study:

The types of CTA used by “فلسطين سنتر” are:N/A,N/A,N/A.

CTA optimization recommendations:

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it. Adding a call to action to your Facebook ad lets users know what to expect from the other side of the ad.

In the 1st advertising case, the use of “N/A” help “فلسطين سنتر” gets a higher conversion.

In summary: Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for your test.

4. Advertising schedule:

“فلسطين سنتر” When Facebook ads are placed on Facebook, the ad schedules are 2 days,1 days, and 1 days.

Ad scheduling optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook advertising report, which day and time will you get the results. With this, you can set the schedule for your ads so that they only run during valuable time periods.

Finally, the above is the analysis and optimization suggestions for the Facebook ads of “فلسطين سنتر”. The analysis and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through Bigspy. In real advertising marketing, marketers also need to have in-depth analysis of products through BigSpy, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.